دانشجویان کارشناسی ارشد


1.      زهره عظیمی با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی عوامل موثر در برابری فرصت ها در انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های دولتی شهر تهران.(1380)

2.      فوزیه سبزیان با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی میزان توجه به مهارت های زندگی در برنامه های درسی  مدارس ابتدایی ایران (1380)

3.      خلیل بازدار با پایان نامه ای تحت عنوان نیازسنجی آموزشی مدیران دبستان های استان ایلام (1381)

4.      زهرا شادآور با پایان نامه ای تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب های ریاضی دوره ابتدایی براساس طبقه بندی هدف های آموزشی در حیطه شناختی بلوم (1382)

5.      مجید نظری ماتک با پایان نامه ای تحت عنوان نیازسنجی مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از دیدگاه خود آنان (1382)

6.      محمود جلوی با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی و شناسایی مشکلات اعضای هیات علمی تازه استخدام شده دانشگاه های تهران از سال ۱8۱۵ تا ۱831 .(1382)

7.      توران اسفندیاری با پایان نامه ای تحت عنوان شناسایی مهارت های زندگی مورد نیاز بزرگسالان از دیدگاه صاحبنظران تعلیم و تربیت، کارشناسان برنامه ریزی درسی متوسطه و دانش آموزان شاخه نظری دبیرستان های بزرگسالان دولتی شهر تهران (1382)

8.      فهیمه نصیری با پایان نامه ای تحت عنوان امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی دروزارت آموزش و پرورش کشور. (1382)

9.      آذر داودی با پایان نامه ای تحت عنوان مهارت های ضروری زندگی دوره راهنمایی و میزان انطباق برنامه های درسی مدارس با این مهارت ها از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت،کارشناسان برنامه ریزی درسی و معلمین راهنمایی شهر شیراز .(1383)

10.  ناهید شفیعی با پایان نامه ای تحت عنوان ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی رشته آموزش بزرگسالان مقطع کارشناسی ارشد از سال ۱8۱8 تا۱83۲ در دانشگاه شهید بهشتی (1383)

11.  ندا عیناوی با پایان نامه ای تحت عنوان تحلیل محتوای کتب درسی علوم ابتدایی در رابطه با اعمال ذهنی و شاخص های خلاقیت از نشر گیلفورد (1383)

12.  مرتضی اخلاقی با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی میزان هماهنگی و همخوانی برنامه درسی قصد شده و اجرا شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان های پسرانه شهر تهران

13.  حسین مومنی مهموئی با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی نقش عوامل موثر بر مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه های شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی در برنامه ریزی درسی دانشگاهی (1383)

14.  مراد نوری با پایان نامه ای تحت عنوان مقایسه دیدگاه متخصصان و کارشناسان برنامه ریزیدرسی در خصوص رویکرد غالب بر نظام برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش ایران ورویکرد مطلوب برای آن (1384)

15.  محمد مهدی حسین کاظمی با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی موانع کاربست نتایج پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی گروه های مدیریت آموزشی، روسای ادارات آموزش و پرورش و مدیران دبیرستان های شهر تهران (1384)

16.  مرضیه عزیزخانی با پایان نامه ای تحت عنوان امکانسنجی بکارگیری نظام آموزش از راه دور از دیدگاه مدیران و کارکنان صدا و سیمای شهر تهران (1384)

17.  عالیه منافی دستجردی با پایان نامه ای تحت عنوان صلح و جمگ در محتوای کتب درسی دوره سه سال تحصیلی راهنمایی 83-84 (1384)

18.  نسرین احمدزاده با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی میزان توجه برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی به پرورش مهارت های کارآفرینی از دیدگاه فارغ التحصیلان دانشکدهروانشنناسی و علوم تربیتی داشنگاه شهید بهشتی (1384)

19.  مصطفی بهمنی با پایان نامه ای تحت عنوان امکانسنجی مشارکت والدین در تصمیم گیری هایبرنامه درسی مدارس از نظر والدین و معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران (1386)

20.  علی نجات کیانی با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی جایگاه توریسم در محتوای کتب دوره تحصیلی ابتدایی در سال 85-86 (1387)

21.  علی ترقی جاه با پایان نامه ای تحت عنوان مطالعه چگونگی شکل گیری برنامه درسی برآمده با الهام از رویکرد رجیو امیلیا برای کودکان ۶ تا 3 ساله در مدارس شهر تهران (Emergent Curriculum) (1387)

22.  مهدی ربیعی با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی اثربخشی دوره های آموزش مجازی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 (1388)

23.  فاطمه معلم علی آبادی با پایان نامه ای تحت عنوان جایگاه قومیت در کتب درسی دوره ابتدایی ایران(1388)

24.  حمید یزدانی با پایان نامه ای تحت عنوان ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی رشته برنامه ریزی درسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی (1388)

25.  آیت اله سعادت طلب با پایان نامه ای تحت عنوان امکان سنجی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر تهران از دیدگاه دبیران (1388)

26.  نعیمه عسگری با پایان نامه ای تحت عنوان آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران (1388)

27.  هدیه محبت با پایان نامه ای تحت عنوان آسیب شناسی نظارت اعضای هیات علمی بر پایان نامه های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 88-89 (1389)

28.  حمید کاظمی با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی برنامه درسی مغفول در دوره راهنمایی تحصیلی از دیدگاه مدیران، دبیران و والدین دانش آموزان در شهر ابهر در سال تحصیلی87-88 (1389)

29.  میناحسنی با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی میزان کتب درسی به هویت ملی. مطالعه موردی(1389)

30.  اسحاقسام خانیانی با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی رفتار نسبت به پرچم در بیندانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (1389)

31.  لیلی کرمیانی با پایان نامه ای تحت عنوان آسیب شناسی آموزش های ضمن خدمت اداره آموزش و پرورش شهر تهران بر اساس الگوی اکر و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود آن (1389)

32.  حمیده بزرگ با پایان نامه ای تحت عنوان شناسایی برنامه درسی پنهان متاثر از محیط فیزیکی دانشگاه.(1390)

33.  محمدتقیرودی با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی دلایل گرایش به آموزش در خانه از نظروالدین دانش آموزان آموزش دیده در خانه در شهر تهران (1390)

34.  زینبابراهیمی با پایان نامه ای تحت عنوان سنجش سواد برنامه درسی اعضای هیات علمیدانشگاه شهید بهشتی (1390)

35.  آسیه آل مراد با پایان نامه ای تحت عنوان آسیب شناسی اجرای آیین نامه واگذاری اختیاراتبرنامه ریزی درسی به دانشگاه (1390)

36.  محمدرضا لورایی با پایان نامه ای تحت عنوان جایگاه حقوق بشر در مراحل طراحی و اجرای برنامه درسی در مقطع ابتدایی (1390)

37.  حامد زمانی منش بررسی موانع جذب دانشجویان خارجی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان خارجی دانشگاه شهید بهشتی (1390)

38.  بیتا باقرزاده با پایان نامه ای تحت عنوان شناسایی نیازهای آموزشی سلامت شاغلین واحدهای صنعتی استان قزوین در سال (1390)

39.  محمدرضا مصطفایی با پایان نامه ای تحت عنوان ممیزی آموزش و بهسازی منابع انسانی شرکت ملیگاز ایران بر اساس استاندارد کیفیت 10015. (1391)

40.  مهسا کریمی با پایان نامه ای تحت عنوان تاثیر فرهنگ سازمانی بر موفقیت دوره های آموزشی بانک سامان (1391)

41.  فرزاد پویانژاد با پایان نامه ای تحت عنوان ارزیابی بین المللی شدن برنامه درسی آموزش عالی از دیدگاه مدیران، اعضای هیات علمی و دانشجویان (1391)

42.  سمیه دانشمندی با پایان نامه ای تحت عنوان امکان سنجی بکارگیری مربی گری (Coaching) در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران(1391)

43.  مهدیه السادات صادقی با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی وضعیت حمایت مدیران از آموزش وب هسازی کارکنان در شهرداری تهران (1391)

44.  مینا نوراللهی با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی وضعیت آموزش ضمن خدمت در شرکت خودروسازی سایپا براساس مدل اشریج (1391)

45.  حامد حسن زاده با پایان نامه ای تحت عنوان نیازسنجی آموزشی خبرنگاران خبرگذاری های داخلی در سال ۹۱ (1392)

46.  بابک یاری با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی میزان انطباق بین سبک های تدریس مدرسین و سبک های یادگیری کارکنان و رابطه آن با میزان رضایت کارکنان از کلاس، در دوره های آموزشی برگزار شده در شرکت پارس خودرو. (1392)

47.  هومن دوستی با پایان نامه ای تحت عنوان ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت فولاد هرمزگان با استفاده از الگوی جک فیلیپس. (1392)


دانشجویان دکتری

1.      آقای دکتر رضا نوروز زاده با پایان نامه ای تحت عنوان طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه ریزی درسی دانشگاهی (1381)

2.      خانم دکتر نرگس کشتی آرای با پایان نامه ای تحت عنوان برنامه درسی تجربه شده در آموزش عالی مبتنی بر رویکرد پدیدارشناختی – فمینیستی (1387)

3.      آقای دکتر علیرضا عراقیه یا پایان نامه ای تحت عنوان بررسی جایگاه قومیت در برنامه های مدارس متوسطه ایران (1389)

4.      آقای دکتر فریبرز محمدهادی با پایان نامه تحت عنوان تدوین الگوی تضمین کیفیت آموزش منابع انسانی در چارچوب روش تحلیل اهمیت عملکرد (1390)

5.      خانم دکتر مهرنوش خشنودی فر با پایان نامه ای تحت عنوان روند بین المللی ساختن برنامه درسی در آموزش از راه دور (1390)

6.      خانم دکتر محبوبه خسروی با پایان نامه ای تحت عنوان پذیرش نوآوری در برنامه درسی آموزش عالی (1392)

7.      خانمدکتر مژگان عبدالهی با پایان نامه ای تحت عنوان طراحی الگوی آموزش و بهسازی مبتنی بر شایستگی ویژه مدیران آموزش صنعت (1392)

8.      آقای دکتر رضا محمدی با پایان نامه ای تحت عنوان طراحی الگوی ممیزی کیفیت و امکان سنجی اجرای آن در نظام دانشگاهی ایران (1392)

9.      خانم دکتر زهره عباباف با پایان نامه ای تحت عنوان تدوین سواد برنامه درسی مدرسان دانشگاه (1393)

10.  آقای دکتر آیت الله سعادت طلب با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی شیوه های مواجه مدیران با آموزش و بهسازی کارکنان (1393)

11.  آقای دکتر محمد فرزان جو با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان (1393)


دانشجویان دکترای در حال نگارش پایان نامه:

1.        خانم مریم حسینی لرگانی با پایان نامه ای تحت عنوان مفهوم سازی شکل گیری برنامه ریزی درسی زائد در نظام آموزش عالی ایران.

2.        آقای فیروز نوری با پایان نامه ای تحت عنوان برنامه درسی در محیط کار و صنعت.

3.        آقای علی کیانی با پایان نامه ای تحت عنوان بازنگری برنامه درسی در آموزش عالی.

4.        آقای حسین محسن پور کبریا با پایان نامه ای تحت عنوان ترویج فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران.بیشتر بخوانید


 انتخاب دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان پژوهشگر شاخص دانشگاه شهیدبهشتی
 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان