علایق آموزشی و پژوهشی

1- آموزش وبهسازی منابع انسانی (Training and Development):

درحوزه های نیازسنجی آموزشی، طراحی، اجرا و ارزشیابی از فعالیتهای آموزش و بهسازی منابع انسانی

2-  مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی (Curriculum Studies in Higher education):

درحوزهای مرتبط با تبیین، تدوین و بهسازی برنامه درسی در بستر آموزش عالی


3- برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های پژوهشی (Research planning and Management) :

در حوزه های اولویت یابی پژوهشی، برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت تحقیقاتی و استقرار نظام پایش و ارزشیابی تاثیر پژوهش هابیشتر بخوانید


 انتخاب دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان پژوهشگر شاخص دانشگاه شهیدبهشتی
 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان