دروس تدریس شده و علایق

الف- تدریس در دانشگاه ها:

تدریس در مقاطع مختلف در دروس:

1- آموزش و بهسازی  کارکنان

2- مطالعات برنامه درسی

3-روشها و فنون تدریس

4- آموزش عالی

5-راهنمائی و مشاوره رساله در تحصیلات تکمیلی

 

ب-تدریس در دوره های کوتاه مدت تخصصی:

1-نیاز سنجی (تکنیک ها و روشها)

2-برنامه ریزی درسی (ابتدائی، متوسطه، عالی): الگوها و روشها

3-توسعه منابع انسانی (آموزش ضمن خدمت)

4- آموزشاز راه دور و طراحی متون خود آموز

5-ارزشیابی

6-روش تدریس

7- مدیریت و برنامه ریزی پژوهش

8-آینده پژوهی


ج-طراحی پروژه های آموزشی و پژوهشی:

1- موضوعات مرتبط برنامه ریزی درسی

2- نیازسنجی آموزشی پژوهشی

3-طراحی نظام آموزش کارکنان

4- آموزش مهارتهای زندگی

5- یادگیری الکترونیکی

6- برنامه درسی آموزش عالی

7- مدیریت و برنامه ریزی پژوهشبیشتر بخوانید


 انتخاب دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان پژوهشگر شاخص دانشگاه شهیدبهشتی
 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان