کنفرانس ها

 

 

سخنرانی های کلیدی دعوت شده در محافل بین المللی و داخلی

 

Keynote Addresses /Invited Papers

• 2014 Curriculum Movements in Higher Education:(The Iranian Experience). International Conference in Quality of Higher Education Curriculum. Isfahan

• 2014 Future Perspectives of Teachers’Training and Development: Toward a Workplace Curriculum UNESCO International Expert Meeting on Promoting   the Quality of Teaching and Learning with Emphasis on the Role of Teachers (Farhangi an University, 27 April 2014

• 2014 Conceptualization of Training and Developing Discourses. National Conference of New Perspectives in Human Resources Development. ISTD

• 2013 Future of Training and Development.National Conference of Training and Development Management.  ISTD

• 2012 Application of ICTs in Higher Education Curriculum: Current situation and future Perspectives. 4TH Annual ICT in Higher Education Summit. Johannesburg. South Africa:http://www.elastic-r.net/ICTSpkr.pdf

• 2011 Invited Track Chair International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology :http://www.e-case.org/2010/Invited Track Chair.html

• 2010 Curriculum Evaluation in Physical Education: Toward a Comprehensive Model.

• Second National Conference on Physical Education. Sharekord. Iran.

• 2009 Modeling of Managers supports for Training and Development: Possible Scenarios. First Conference on Organizational Training. Shahid Beheshti University, Tehran. Iran

• 2009 Curriculum Development in Higher and Further Education: Challenges and Perspectives: Eighth Iranian Curriculum Studies Association Conference. Tabriz Univeristy. Iran

• 2008 Toward a Comprehensive Model of Evaluation for Training and Development of Teachers. National Conference of Training and Research Managers. Mashahd. Iran

• 2008 Internationalization of Curriculum: An emergent trend in the world. Seventh Iranian Curriculum Studies Association Conference. Mazandaran University. Iran

• 2007 Strategic Curriculum Planning in General Education with Respect to Iranian Outlook 1404. Iranian Curriculum Studies Association Conference. Teacher Training University. Iran

• 2004 Do we really Need Educational Standards?The First Conference on Educational Standards. Min. of Education. Tehran. 2004

• 2003 Needs Assessment: The missing element in Educational System of Iran. International Conference on Quality Improvement of General Education. Ministry of Education. Tehran. Iran

• 2003 Web- Based Curriculum Development.Second National Conference on Agriculture Education. Shiraz. Iran/ 2003

• 2000 Citizenship Education through Extra-curriculum. The First Conference on School Camping. Min. of Education. Tehran.Iran. 2000

 کنفرانس های داخلی

۱- در جستجوی نقش های جدید رهبری آموزشی برای معلمان در چارچوب نظام جدید آموزشی. سمپوزیوم جایگاه تربیت . تهران . ۱۳۷۲

۲- مسائل و مشکلات رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان تیز هوش. سمپوزیوم جایگاه تربیت .تهران. ۱۳۷۳

۳- نیاز سنجی، حلقه مفقوده نظام آموزشی ایران. همایش بین المللی بهبود کیفیت آموزشی عمومی . وزارت آموزش و پرورش .تهران . ۱۳۷۴٫

۴- آموزش ضمن خدمت در ایران : گذشته، حال و آینده ، اولین سمینار آموزش ضمن خدمت در سازمان ها. تهران . ۱۳۷۴٫

۵- تجربیات آموزشی خانواده درکشورهای مختلف جهان  –سمپوزیوم جوانان و خانواده . شیراز . ۱۳۷۴٫

۶- الگوها و تجربیات تربیت دینی درکشورهای مختلف جهان.. سمپوزیوم جایگاه تـربیت . تهــــران.۱۳۷۵

۷- بررسی و ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتب درسی علوم تجربی دوره ابتدائی . سمپوزیوم جایگاه تربیت اصفهان . ۱۳۷۶

۸- رسالت تربیتی اردوها. سمپوزیوم جایگاه تربیت . تبریز. ۱۳۷۸

۹- آموزش شهروندی در قرن بیست و یکم: بازشناسی نقش اردوها در تربیت شهروندی . اداره کل امور اردوها. وزارت آموزش وپرورش. سمپوزیوم مقدماتی علمی اردوها . ۱۳۷۹٫

۱۰- استاندارد سازی یا استانداردشکنی، کدامیک وضع مدارس ما را بهبود می بخشند؟ اولین کنفرانس ملی استاندارد واستاندارد سازی در آموزش و پرورش . تهران . ۱۳۸۲

۱۱- مفهوم پردازی الگوهای مختلف مشارکت معلمان در برنامه ریزی درسی، نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده درایران. ۱۳۸۳

۱۲- برنامه ریزی درسی مبتنی بر وب: فرصت ها و تهدیدها. پنجمین همایش آموزش های علمی ـ کاربردی بخش کشاورزی . وزارت جهاد کشاورزی ـ شیراز ـ ۱۳۸۳

۱۳- مشارکت اعضای هیأت علمی دربرنامه ریزی درسی دانشگاهی . پنجمین کنفرانس انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران- کرمان ۱۳۸۴

۱۴- کالبد شکافی برنامه درسی تجربه شده: الگویی برای مطالعه برنامه درسی. سومین همایش انجمن برنامه ریزی درسی ایران ـدانشگاه شهید بهشتی۱۳۸۴ .

۱۵- جایگاه صنعت جهانگردی در برنامه درسی (چکیده) ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ـ شیراز. ۱۳۸۵

۱۶- عوامل موثر بر تغییر برنامه درسی علوم سیاسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران. همایش انجمن علوم سیاسی و روابط بین الملل ایران ـ دانشگاه تهران . ۱۳۸۶

۱۷- بین المللی کردن برنامه‌های درسی در نظام آموزش عالی ایران. هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه‌درسی ایران. پاییز ۱۳۸۷

۱۸- جهانی شدن، برنامه درسی و تاثیر فرهنگ ملل. هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه‌درسی ایران. پاییز ۱۳۸۷

۱۹- نقش اقوام ایرانی در کتاب های درسی دوره ابتدایی در مقایسه با مسایل ملی و بین المللی. هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه‌درسی ایران. پاییز ۱۳۸۷

۲۰- تفویض اختیارات برنامه درسی به دانشگاه‌ها، گامی در جهت تمرکز زدایی برنامه درسی در نظام آموزش عالی کشور. همایش تمرکز و عدم تمرکز در برنامه‌ریزی درسی.

۲۱- بررسی نقش عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی گامی در جهت تمرکز زدایی. همایش تمرکز و عدم تمرکز در برنامه‌ریزی درسی.

۲۲- جایگاه شیکه سازی اجتماعی در آموزش و بهسازی معلمان. اولین کنفرانس آموزش در سازمان ها. دانشگاه شهید بهشتی. ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۸۹

۲۳- چگونه حمایت مدیران را برای فعالیت های آموزش و بهسازی کارکنان جلب کنیم. اولین کنفرانس آموزش در سازمان ها.دانشگاه شهید بهشتی. ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۸۹

۲۴- به سوی الگوی ارزشیابی جامع درآموزش و بهسازی معلمان: الگوی TOTADO.کنفرانس مدیران آموزش و پژوهش. مشهد. ۱۳۸۹

۲۵- آموزش و بهسازی منابع انسانی به کجا ره می سپارد؟ سومین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش، ۱۳۹۰

۲۶- به سوی الگویی برای بازنگری برنامه های درسی در آموزش عالی. کنفرانس بین المللی تعلیم و تربیت، ۱۳۹۰

۲۷- پیشنهاد و اعتباریابی الگویی برای اصلاح و بازنگری برنامه های درسی رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی. دومین کنگره ملی علوم انسانی، ۱۳۹۰

۲۸- بررسی موانع درون دانشگاهی وبرون دانشگاهی جذب دانشجویان خارجی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی. اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی ، ۱۳۹۰

۲۹- مربی گری (Coaching) در آموزش و بهسازی منابع انسانی، هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران، مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی، ۱۳۹۱

۳۰- ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره دکترای برنامه  ریزی درسی. اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، ۱۳۹۲

۳۱- ژورنال کلاب: یک استراتژی جدید آموزشی در آموزش عالی. کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، ۱۳۹۳

۳۲- بهسازی اعضای هیأت علمی و تغییربرنامه درسی. کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، ۱۳۹۳

۳۳- واکاری راهکارهای کاهش یادگیری غیر کارآمد در نظام آموزش عالی ایران. کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسیآموزش عالی،۱۳۹۳

۳۴- تحلیلی بر نقش برنامه درسی آموزش عالی در آموزش محیط زیست و توسعه پایدار. کنفرانس بین المللی کیفیت دربرنامه درسی آموزش عالی،۱۳۹۳

۳۵- ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره دکتری اخلاق پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی ایران از دیدگاه استادان ودانشجویان. کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، ۱۳۹۳

۳۶- الزامات طراحی برنامه درسی دانشگاهی شایسته محور در چارچوب نظام ملی نوآوری. کنفرانس بین المللی کیفیت دربرنامه درسی آموزش عالی، ۱۳۹۳

۳۷- آسیب شناسی ارزشیابی برنامه درسی آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی از نظر اعضای هیأت علمی. کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی،۱۳۹۳

۳۸- گذار از مدیریت آموزش؛ به سوی استقرار مدیریت یادگیری در سازمان. دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، ۱۳۹۳

39-فلسفه تضمين كيفيت در نظام هاي آموزش عالي، ششمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران: فلسفه آموزش عالي، 1394.

40- ارزيابي و مقايسه عوامل تاثيرگذار بر موفقيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه هاي دولتي- آزاد و پيام نور، ششمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران: فلسفه آموزش عالي، 1394.

41- تأملي در نيازسنجي پژوهشي و جايگاه آن در مديريت پژوهشي دانشگاه، اولين همايش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران، 1394.

42- تأملي بر اهميت كاركرد پژوهشي دانشگاه در روند توسعه علمي و مرجعیت علمی، اولين همايش علمي راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران،1394.

43- ضرورت و اهمیت آینده پژوهی در مدیریت پژوهش های دانشگاهی؛ رویکردی برای کاربست پژوهش های علوم انسانی در توسعه (چالش ها و فرصت ها)، کنفرانس ملی آینده پژوهی علوم انسانی و توسعه، 1394.

44- استانداردهای و صلاحیت های حرفه ای اساتید و اعضای هیئت علمی در عرضه بین المللی شدن آموزش عالی- همایش آینده پژوهشی آموزش عالی ایران: چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن، 1395.

45- طراحي و اعتبارسنجي الگوي برنامه درسي مهارت نوشتندانش آموزان كم شنوا در دوره ابتدايي نظام آموزشي ايران- پانزدهمين كنگره شنواييشناسي ايران, 1395.

46- تنش قومیت –ملیتدر ایران: جایگاه تربیت شهروندی در حفظ یکپارچگی ملی. همایش تربیت شهروندی:چیستی،چرایی و چگونگی. زنجان. 1396 

کنفرانس های خارجی

۱ـ ارائه مقاله در کنفرانس بینالمللی برنامه ریزی درسی انجمن برنامه ریزی درسی استرالیا (ACSA) تحت عنوان:

Need Based Curriculum Approach (Toward a new Conception of National Curriculum. Perth.Australia. Oct. 1999.

2ـمقاله ارائه شده برای کنفرانس بین المللی دانشگاه  آکسفورد انگلستان تحت عنوان:

Rediscovery ofPoverty Petrology in Rural Society: known Tumours. Oxford International Conference on Education and Development. Sep. 1999.

3ـارائه مقاله در کنفرانس ً شهروندی های جدید ً انجمن برنامه ریزی درسی استرالیا (ACSA) تحت عنوان:

Required Characteristics for Good Citizenship in the Iranian Society and Consistency ofthe Iranian School Curricula with These Characteristics. ACSA. Canberra,Australia. Oct. 2001.

4ـارائه مقاله در کنفرانس انجمن مدیریت و رهبری آموزشی کشورهای مشترک المنافع (CCEAM) سوئد تحت عنوان:

Needs-Based Curriculum Leadership. CCEAM Conference. Stockholm. Sweden. Sep. 2002.

5ـارائه مقاله در کنفرانس انجمن تحقیقات تربیتی اروپا (EERA). تحت عنوان :

The Place of Social Skills Education in Iranian Primary School Curriculum .EERA Conference. Hamburg. Germany. Sep 2003

6-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آموزش عالی ـ انجمن مطالعه و توسعه آموزش عالیاسترالیا تحت عنوان:

Internationalization of Curriculum: toward new scenarios HERDSA annual conference. University of Western Australia July 2006

7-ارائه مقاله در کنفرانس منطقه ای آموزش عالی ایالت نیوسا وس ولز استرالیا تحتعنوان:

Toward a phenomenological Model for the Study of Curriculum in Higher Education.Conference on Higher Education Series. SCV. Lismore, NSW. Australia. Jun 2006

8-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آموزش عالی مالزی:

Research needsassessment at university level. International Conference on Higher Education Quality Assurance. Kuala Lumpur, University of Malaya, Malaysia. November 2007

9-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آموزش برای آینده. تایلند، تحت عنوان:

Internationalizationof Higher Education: ICT Applications. Bangkok, Thailand. February 2008

10-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آموزش عالی استرالیا. نیوزلند، تحت عنوان:

. Using conceptions of curriculum as a Meta evaluation framework for medical education.Paper presented at “Practice, scholarship and research in health professional education”. Annual ANZAME Conference, UNSW. July 10th – July 13th, 2008

11-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آموزش و توسعه. اسپانیا، تحت عنوان:

Alternativescenarios for research management in higher education. International conference on Education and Development. Madrid, Spain. March 2009

12-  - ارائه مقاله در کنفرانس بین المللیآموزش عالی سنگاپور، تحت عنوان:

ICT Application in higher education curriculum development.International conference on Educational Technologies. Singapore. April 2009

13-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آموزش عالی فیلیپین، تحت عنوان:

Role of Internationalization of Curriculum in University Development: International Conference on University Development through International cooperation. Philippines, February 2010

14- ارائه مقاله در کنفرانسانجمن آموزش و پرورش تطبیقی اروپا. سوئد، تحت عنوان:

 Toward a model for study of lived curriculum in higher education: A phenomenological approach.Comparative Education Society in Europe. XXIV Conference,Uppsala, Sweden. 2010

15-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی آکادمی توسعه منابع انسانی. چین، تحت عنوان:

Internationalization of Higher Education. Workplace Learning and Sustainable Development for Individual, Organization and Society.2011. AHRD 9th International Conference of the Academy of HRD (Asia Chapter) Shanghai.China

16-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی  توسعهمنابع انسانی و تکنولوژی. ایالات متحده، تحت عنوان:

The study of factor affecting attraction of international student to Iranian university. Denver. USA. 2012

17-ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی.آفریقای جنوبی. تحت عنوان:

Applications of  ICT in Higher Education Curriculum: current trends and future perspectives.March 2013

 

 
بیشتر بخوانید


 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان
 برگزاری دوره آموزشی کوچینگ(Coaching) درسازمان بهزیستی استان همدان