مطالعات و تحقیقات انجام شده

1.     شناسایی اولویت تحقیقاتی حوزه علوم انسانی (همکار طرح ). ۱۳۷۹

2.      نیازسنجی آموزشی کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی. ۱۳۸۰

3.      بررسی نظام تربیت معلم قرآن در بخش آموزش پرورش غیر رسمی. ۱۳۸۰

4.      بررسی وضعیت موجود و مطلوب منابع انسانی مساجد کشور. ۱۳۸۰

5.      بررسی و تحلیل منابع انسانی تبلیغی. ۱۳۸۰

6.      ارزشیابی عملکرد دانشگاه شهید بهشتی. ۱۳۸۱

7.      بررسی وضعیت موجود آموزش بازیافت در سطح کشور. ۱۳۸۱

8.      طراحی الگوی نیازسنجی برنامه درسی مدرسه محور (SNCNA). 1382

9.      طراحی نظام جامع آموزش کارکنان مرکز آمار ایران. ۱۳۸۲

10.      بررسی ویژگی های انسان مطلوب در افق برنامه بیست ساله کشور. وزارت آموزش و پرورش. ۱۳۸۴

11.      لحاظ کردن ارزشهای شهروندی در برنامه های درسی مدارس. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. ۱۳۸۴

12.      نیازسنجی آموزشی دانش آموزان دوره آموزش عمومی. وزارت آموزش وپرورش. 1385

13.     تجربیات آموزش شهروندی در کشورهای مختلف جهان ـ پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان.1386

14.      بررسی مبانیجامعه‌شناختی برنامه درسی جهت تعیین مهارت‌ها و نگرش‌های اساسی مورد نظر در برنامه‌یدرسی ملی. 1387

15.      طراحی نظام جامع آموزش سازمان تربیت بدنی. سازمان تربیت بدنی. ۱۳۸۸

16.      طراحی نظام جامع آموزش منابع انسانی وزارت دفاع. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. ۱۳۸۸

17.   ساختار نظام آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی: استقلال یا ادغام. موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. ۱۳۸۸

18.      فراتحلیل تمرکز وعدم تمرکز در برنامه ریزی درسی. دبیرخانه طرح تولید برنامه درسی ملّی. ۱۳۸۸

19.      طراحی نظام جامع آموزش تعاون. وزارت تعاون. ۱۳۸۹

20.   طراحی واعتباربخشی الگوی برنامه ریزی درسی در آموزش علوم انسانی. پژوهشکده فرهنگی واجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری. ۱۳۸۹

21.   بـررسـی مـوانـع تـغییر بـرنامـه­هـای درسـی دانـشگاهـی از دیـدگاه اعـضای هیأت عـلمی دانـشگاه شـهید بـهشتـی و عـلوم پـزشکی شـهید بـهشتی تـهران. دانـشگاه شـهید بـهشتـی. ۱۳۸۹

22.      طراحی نظام جامع آموزش بیمه ایران. 1390

23.      نیازسنجی مشاغل منتخب بانک سامان با استفاده از تحلیل دیکوم. 1390

24.      نیازسنجی و طراحی دوره های علمی کاربردی بانک کشاورزی. 1391

25.      نیازسنجی وبرنامه‌ریزی دوره‌های آموزش و بهسازی کارکنان بانک کشاورزی. 1391

26.      طراحی نظام جامع آموزش شرکت گل گهر سیرجان . 1392

27.      طراحی نظام جامع آموزش و بهسازی منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران. 1392

28.     امکان سنجی بکارگیری نظام گرنت در آموزش و بهسازی مدیران. 1392

29.     ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت فولاد هرمزگان بر اساس الگوی بازگشت سرمایه. 1394

30.     آسیب شناسی فرایندهای آموزش و بهسازی منابع انسانی شهرداری کرج. 1395

31.     راهنمای عملی تدوین، اجرا و کنترل برنامه ریزی توسعه فردی-شرکت فولاد هرمزگان. 1395

32.     ژورنال کلاب در شرکت فولاد هرمزگان. 1395

33.      مطالعات آسیب شناسی نظام آموزش ورزش کشور. 1395

34.     تجزیه و تحلیل مشاغل جهت تدوین شایستگی ها براساس مدل دیکوم (DACUM)- شرکت فولاد هرمزگان. 1395

35.  تدوین شایستگی های کمیته های منتخب فدراسیون های وزارت ورزش و جوانان براساس مدل دیکوم(DACUM)- دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت ورزش. 1396
بیشتر بخوانید


 انتخاب دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان پژوهشگر شاخص دانشگاه شهیدبهشتی
 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان