مطالعات و تحقیقات انجام شده

1- شناسایی اولویت تحقیقاتی حوزه علوم انسانی (همکار طرح). ۱۳۷۹

2- بررسی نظام تربیت معلم قرآن در بخش آموزش و پرورش غیر رسمی. ۱۳۸۰

3- بررسی وضعیت موجود و مطلوب منابع انسانی کشور.۱۳۸۰

4- بررسی و تحلیل منابع انسانی تبلیغی. ۱۳۸۰

5- نیاز سنجی آموزشی و طراحی نظام آموزش کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی. 1380

6- ارزشیابی عملکرد دانشگاه شهید بهشتی. ۱۳۸۱

7- بررسی وضعیت موجود آموزش بازیافت در سطح کشور. ۱۳۸۱

8- طراحی الگوی نیاز سنجی برنامه درسی مدرسه محور. ۱۳۸۲

9- بررسی ویژگی های انسان مطلوب در افق برنامه بیست ساله کشور ـ وزارت آموزش و پرورش. ۱۳۸۴

10- تجربیات آموزش شهروندی درکشورهای مختلف جهان پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان. 1384

11- لحاظ کردن ارزش های شهروندی در برنامه های درسی مدارس ـ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. ۱۳۸۴

12- طراحی نظام جامع آموزش کارکنان مرکز آمار ایران.  ۱۳۸۴

13- نیازسنجی آموزشی دانش آموزان دوره آموزش عمومی – وزارت آموزش و پرورش. 1385

14- بررسی مبانی جامعه شناختی طرح برنامه درسی ملی ایران. ۱۳۸۷

15- طراحی و استقرار نظام جامعآموزش نیروی انسانی. سازمان تربیت بدنی. ۱۳۸۸

16- طراحی نظام جامع آموزش وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. ۱۳۸۸

17- نسبت میان دو نظام آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی: ادغام یا استقلال. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. ۱۳۸۸

18- فرا تحلیل تمرکز و عدم تمرکز در آموزش و پرورش. ۱۳۸۸

19- طراحی نظام جامع آموزش وزارت تعاون. ۱۳۸۹

20- طراحی الگوی بازنگری برنامه های درسی علوم انسانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی. ۱۳۸۹

21- بررسی موانع تغییر برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایران. ۱۳۸۹

22- طراحی نظام جامع آموزش بیمه ایران. ۱۳۹۰

23- نیازسنجی مشاغل منتخب بانک سامان با استفاده از تحلیل دیکوم. ۱۳۹۰

24- نیازسنجی و طراحی دوره های علمی کاربردی بانک کشاورزی. ۱۳۹۱

25- طراحی نظام جامع آموزش شرکت گل گهر سیرجان. ۱۳۹۲

26- طراحی نظام جامع آموزش و بهسازی منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران. ۱۳۹۲بیشتر بخوانید


 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان
 برگزاری دوره آموزشی کوچینگ(Coaching) درسازمان بهزیستی استان همدان