کتاب ها

کتب چاپ شده:

1- آشنایی با آموزش ضمن خدمت کارکنان وزارت آموزش و پرورش. ۱۳۷۳

2- نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی و درسی ، اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی. 1373

3- در آمدی بر برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت.انتشارات سرآمد کاوش ۱۳۷۶

4- راهنمای نظارت بر معلمان تازه کار،انتشارات تربیت. ۱۳۷۸

5- روش های مطالعه و تحصیل (نحوه موفقیت درتحصیل) انتشارات فاخر ۱۳۷۹

6- راهنمای تدریس موثر. انتشارات تربیت .۱۳۷۹

7- مدرسه استاندارد.انتشارات فاخر. ۱۳۷۹

8- مبانی مدیریت و برنامه ریزی اردو . انتشارات فاخر ۱۳۷۹

9- جامعة مدنی و تربیت شهروندی ، انتشاراتفاخر . ۱۳۸۱ .

10- نیاز سنجی آموزشی(الگوها و روش ها) . انتشارات کتابیران . ۱۳۸۱ ، تالیف

11- رویکردها و چشم­ اندازها در برنامه درسی، (بصورت همکاری در تدوین بخش­هایی از کتاب).۱۳۸۱

12- طراحی و تدوین نظام جامع آموزش کارکنان ،بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۱

13- مباحث تخصصی در برنامه ریزی درسی ، انتشارات کتابیران . ۱۳۸۲

14- نقش زنان در حفظ محیط زیست و توسع هپایدار . دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۸۲

15- برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان ،انتشارات سمت. ۱۳۸۴

16- آموزش مهارت های زندگی در مدارس ، انتشارات فاخر جلد اول ، ۱۳۸۴

17- آموزش مهارت های شهروندی، انتشارات فاخر . جلد دوم. ۱۳۸۴

18- برنامه ریزی درسی و طراحی درس در آموزشعالی، نوشته رابرت دایموند، ترجمه- مؤسسه کورش چاپ، ۱۳۸۵

19- ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی، انتشارات آییژ، ۱۳۸۵

20- روش های پژوهش در برنامه درسی.(ترجمه یکفصل از کتاب)

21- نیازسنجی پژوهشی (الگوها و فنون)انتشارات کتابیران، ۱۳۸۵

22- برنامه درسی بسوی هویت‌های جدید (شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی).انتشارات آییژ. ۱۳۸۶

23- در آمدی بر برنامه ریزی درسی دانشگاهی. انتشارات وزارت علوم- تحقیقات و فناوری. ۱۳۸۷

24- نیازسنجی در آموزش و توسعه منابع انسانیسازمانها.انتشارات ایران زمین. ۱۳۸۷

25- نیازسنجی برنامه ریزی درسی مدرسه ـ محور (SBCNA). انتشارات دانش روز. ۱۳۸۸

26- نیازسنجی آموزشی پیشرفته- انتشارات ایرانزمین. ۱۳۸۸

27- راهنمای آموزش شهروندی در مدارس،انتشارات کتابیران. ۱۳۸۹

28- اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی- اتشارات دانش روز. ۱۳۸۹

29- استادان برنامه درسی (نظریه‌های جدید دربرنامه درسی). انتشارات آییژ. ۱۳۸۹

30- راهنمای تدوین برنامه درسی(DACUM)  شرکت ملی نفت ایران

31- مبانی برنامه ریزی آموزشی (تحلیل هزینه – فایده) . انتشارات نخستین.۱۳۷۵ . ترجمه

32- اصول برنامه ریزی درسی ، انتشارات ایرانزمین ۱۳۷۷ تالیف

33- مقدمه ای برمدیریت پژوهش در سازمان ها(ویژه مدیران و کارشناسان پژوهشی)، انتشارات سیمای دانش۱۳۹۰.

34- برنامه ریزی درسی فنی و حرفه ای. ترجمه.انتشارات مدرسه،۱۳۹۰

35- راهنمای تجزیه و تحلیل دیکوم( DACUM) . انتشارات سیمای دانش. ۱۳۹۰

36- سیاست گذاری آموزشی(فرایند، مباحث وتأثیرات). ترجمه. انتشارات وزارت آموزش و پرورش.۱۳۹۲

37- مباني مديريت كيفيت در آموزش و بهسازي منابع انساني، انتشارات آییژ . ۱۳۹۲

38- راهنمای عملی بازنگری برنامه های درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی. انتشارات مهربان.1392

39- برنامه درسی چیست؟ (مفاهیم، و حدود وثغور برنامه درسی به عنوان یک رشته تخصصی). انتشارات مهربان. ۱۳۹۲.

40- برنامه ریزی درسی آموزش عالی (مقدمه ای بر مفاهیم، دیدگاه ها و الگوها). انتشارات مهربان. ۱۳۹۲

41- مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی. سازمان تحقیقات صنعتی. ۱۳۹۳

42- بین المللی کردن برنامه های درسی دربرنامه های درسی آموزش از راه دور. انتشارات آییژ. 1393

43- آموزش مبتنی بر شایستگی برای پلیس آینده، انتشارات نیروی انتظامی ایران. 1393

44- کاربرد زبان بدن در تدریس. انتشارات باور.1393

45- اندازه گیری نتایج دوره های آموزش و بهسازی منابع انسانی. نوشته جک فیلیپس. نشر استادان. 1393

46- برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و بهسازی منابع انسانی.ترجمه. انتشارات باور. 1393

47- روش ها و فنون تدریس. ترجمه. انتشارات علم استادان. 1394 

48- دید گاهها و چشم اندازها در برنامه درسی آموزش عالی. انتشارات مهربان.1393

49- نوآوری برنامه درسی درآموزش عالی. انتشارات خرسندی.1394

50- بررسی برخی مقالات برنامه درسی آموزش عالی. انتشارات خرسندی.1394

51- اولویت یابی پژوهش در سازمان های فرهنگی. انتشارات علم استادان.1394

52- روش های تدریس موثر. انتشارات علم استادان.1394

53- بودجه بندی آموزشی. انتشارت مرکز تحقیقات صنعتی. 1395

54- راهنمای عملی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه. انتشارت مرکز تحقیقات صنعتی. 1394

55- نقش مدیران در حمایت از آموزش بهسازی. انتشارات علم استادان.1394

56- برنامه درسی پنهان در آموزش عالی. انتشارات مهربان. 1394

57- استادان برنامه درسی. انتشارات آییژ. 1392 

58- به سوی مدیریت یادگیری در سازمان ها. علم استادان. 1394

59- برنامه ریزی درسی در آموزش عالی. علم استادان. 1395

60- نوآوری های برنامه درسی در عمل. انتشارات خرسندی. 1395

61- برنامه ریزی درسی پنهان در آموزش عالی. انتشارات مهربان. 1395

62- بودجه بندي آموزشي(راهنماي كامل برنامه ريزي و بودجه بندي مبتنی بر استراتژي).1395

63- مربيگري در آموزش و بهسازي منابع انساني",مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران, تهران, 1395

64- برنامه ریزی درسی در محیط کار. مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران, تهران, 1395

65- آينده برنامه درسي آموزش عالي با توجه به تحولات در حوزه موك, علم استادان, تهران, 1396

66- محاسبه بازگشت سرمایه آموزش های تخصصیROI. مركزآموزش و تحقيقات صنعتي ايران.1396 

67- راهنمای عملی آسیب شناسی آموزشی. مركزآموزش و تحقيقات صنعتي ايران.1396 

68- راهنمای عملی تدوین، اجرا و کنترل برنامه ریزی توسعه فردی(IDP). مركزآموزش و تحقيقات صنعتي ايران.1396 

69- راهنمای عملی سازماندهی، اجرا و ارزیابی ژورنال کلاب.  مركز آموزشو تحقيقات صنعتي ايران.1396 

70- استاندارد ISO21001.انتشارات آییژ. 1396

71-  تدوین برنامه درسی درآموزش عالی- نوشته استارک ولاتوکا.ترجمه زیر چاپ

72- یادگیری تدریس در آموزش عالی. زیر چاپ
بیشتر بخوانید


 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان
 برگزاری دوره آموزشی کوچینگ(Coaching) درسازمان بهزیستی استان همدان