کارگاه های آموزشی


1. دوره آموزشی نیازسنجی آموزشی در سازمان ها

2. کارگاه آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمان ها

3. کارگاه آموزشی ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش و بهسازیمنابع انسانی به روش کرک پاتریک

4. کارگاه آموزشی  مدیریت پژوهش

5. کارگاه آموزشی طراحی و  بازنگری برنامه های درسی

6. کارگاه آموزشی روش تدریس

7. مدیریت آموزش در سازمان ها

8. کارگاه آموزشی DACUM

9. فلسفه آموزش و بهسازی منابع انسانی

10. کارگاه آموزشی قرار داد های یادگیری

11. کارگاه آموزشی نیاز سنجی پژوهشی

12. پژوهش در ایران: چالش ها و چشم انداز ها

13. کارگاه آموزشی ارتقای فرهنگ آموزش در سازمان

14. کارگاه آموزشی بازاریابی آموزشی در سازمان ها

15. کارگاه آموزشی اثربخشی دوره های آموزشی به روش ROI

16. کارگاه آموزشی اثربخشی دوره های آموزشی به روشTOTADO

17. کارگاه آموزشی بکارگیری نظام گرانت (اعتبار ویژه)  در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی

18. کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت در  آموزش و بهسازی منابع انسانی

19. کارگاه آموزشی سناریو نویسی

20. کارگاه آموزشی آیندهآموزش و بهسازی منابع انسانی

21. کارگاه آموزشی تدریس

22. کارگاه آموزشی طراحی و  بازنگری برنامه های درسی

23. کارگاه آموزشی  مدیریت پژوهش

24. کارگاه آموزشی مربی گری در آموزشو بهسازی منابع انسانی

25. کارگاه آموزشی  نوآوری ها و چشم اندازها در آموزش و بهسازی منابع انسانی

26. کارگاه آموزشی  مدیریت یادگیری در سازمان ها بیشتر بخوانید


 انتخاب دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان پژوهشگر شاخص دانشگاه شهیدبهشتی
 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان