مقالات

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

1- مدیریت زمان، (روش‌های مطالعه۳)، مجله فراغت.

2- روش‌های یادگیری و شناخت، مجله فراغت.

۳-چگونه در تحصیل موفق باشیم، مجله فراغت.

۴-نگرشی درباره مقوله تیزهوشی و دانش‌آموزان تیزهوش، مجله فراغت.

۵-راهبردهاواستراتژی های یادگیری ، مجله رشد تکنولوژی آموزشی ، ۱۳۷۰٫

۶-چارچوب اصلی آموزش های مکاتبه ای ، مجله سپهر بانک صادرات . ۱۳۷۰٫

۷-مدخلی بر آموزش از راه دور. مجله سپهر بانک صادرات . ۱۳۷۰

۸-چگونه برنامه های درسی فعال طراحی کنیم ؟ مجله رشد تکنولوژی آموزشی . ۱۳۷۱٫

۹-سیر تحول برنامه‌ریزی آموزشی علوم در ایران و جهان ، مجله رشد، تکنولوژی آموزشـی . ۱۳۷۲٫

۱۰-تلاش برای تبیین حدود و ثغور رشته برنامه‌ریزی درسی به مثابه یک حوزه تخصصی، مجله رشدتکنولوژی آموزشی.

۱۱-طراحی الگوی نیاز سنجی برنامه درسی فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت ، ۱۳۷۷٫

۱۲-حدود و ثغوربرنامه درسی و آموزش، مجله مدرس. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس . ۱۳۷۸٫

۱۳-طراحی و اعتباربخشی الگوی جامع و معتبر نیاز سنجی برنامه درسی مدرسه محور (SBCNA)فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی ، ۱۳۸۱٫

۱۴-بررسی موانع پژوهش مدار کردن تصمیم گیری در فرایند برنامه ریزی درسی ، فصلنامه علمی پژوهشیتعلیم و تربیت. ۱۳۸۱٫

۱۵-نقد و بررسی جایگاه مطالعات نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا. ۱۳۸۱

۱۶-بررسی ویژگیهای شهروند خوب برای جامعه ایران و میزان انطباق برنامه های درسی مدارس با این ویژگی ها. مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی . ۱۳۸۱٫

۱۷-تربیت شهروندی. اولویت پنهان برای نظام آموزش و پرورش ایران فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی ، دانشگاه اصفهان. ۱۳۸۱

۱۸-بررسی وضعیت اجرایی برنامه درسی تربیت بدنی مدارس . مجله علمی پژوهشی حرکت. دانشگاهتهران . ۱۳۸۱٫

۱۹-امکان سنجی مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ریزی درسی . فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی. ۱۳۸۳٫

۲۰-بررسی قابلیت اجرایی الگوهای مختلف تصمیم گیری مبتنی بر نیاز در برنامه های درسی مدارس کشور. درفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی ۱۳۸۴٫

۲۱-امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش. فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی. ۱۳۸۴

۲۲-وضعیت و سهم مشارکت دانشگاه ها در بازنگری برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. ۱۳۸۵

۲۳-امکان سنجی کاربرد فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات در برنامه ریزی درسی آموزش عالی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی . ۱۳۸۵

۲۴-بررسی مهارت های کارآفرینی موردنیاز در آموزش عالی فصلنامه علمی ترویجی اشتغال و کارآفرینی. ۱۳۸۵

۲۵-خواندنی های برنامه درسی (ترجمه) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی. ۱۳۸۵

۲۶-ارزیابی کیفیت برنامه درسی در آموزش عالی (مورد برنامه درسی آموزش بزرگسالان). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی ـ پذیرفته شده ۱۳۸۶

۲۷-آسیب شناسی برنامه های درسی پنهان در تربیت شهروندی نظام آموزش و پرورش ایران. فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی ۱۳۸۶٫

۲۸-لحاظ کردن ارزشهای شهروندی در برنامه درسی مدارس. فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی. ۱۳۸۶

۲۹-جایگاه صلح دربرنامه درسی مدارس کشور. . فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی. شماره شماره ۲۵، بهار ۱۳۸۷

۳۰-بررسی نقش عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران.۱۳۸۷

۳۱-راهکارهای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس.پژوهشنامه مطالعات روان‌شناختی تربیتی.تابستان ۱۳۸۸٫

۳۲-بررسی موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ضمن خدمت کارکنان. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در نظام های آموزشی. ۱۳۸۸

۳۳- الگوهاى برنامه درسى دانشگاهی.فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای آموزش. دوره ۱, شماره ۲

۳۴-بررسی زمینه های مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ریزی درسی دانشگاهی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ۱۳۸۸

۳۵-نیازسنجی مهارتهای زندگی دانش آموزان. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تربیتی دانشگاه چمران اهواز. ۱۳۸۸

۳۶-طراحی الگوی برنامه درسی تجربه شده مبتنی بر رویکرد پدیدار شناسی و اعتبار سنجی آن در گروههای پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. فصلنامه علمی پژوهشی ۱۳۸۸

۳۷-نگاهی جدید به برنامه درسی بر اساس انسان شناسى اسلامی. فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای آموزش.دوره ۱, شماره ۲

۳8-آینده نگرى درنظام ­هاى آموزشى با رویکرد سازمانی . فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای آموزش. دوره ۲,شماره ۱

39-دانشگاه‌های مجازی بین‌المللی رویکردی بین‌المللی/ بین‌ رشته‌ای در آموزش عالی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان رشته ای.سال اول. شماره۳٫ تابستان ۸۸

۴0-گذری  بر مفاهیم  و پایه های  نظری  وعملی برنامه درسی مغفول در آموزش پزشکی. فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای آموزش. دوره ۱,شماره ۱

۴1-تلفیق، راهبردىمناسب براى تدوین برنامة درسى چندفرهنگى فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میا ن رشته اى در علوم انسانی، دوره دوم، شماره ۱، زمستان ۱۳۸۸٫

۴2-شکل گیری برنامه درسی برآمدنی با الهام از رویکرد رجیو امیلیو. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تربیتی و روانشناختی. دانشگاه فردوسی مشهد. شماره۱٫ ۱۳۸۸

۴3-تحلیل محتوایی اسناد فرادستی و معین برای استنتاج برنامه پنجم بخش آموزش عالی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره ۵۳٫ ۱۳۸۸٫

۴4-دانش نظری وعملی معلمان در زمینه نظریه های یادگیری. . فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی.شماره ۳۰ . سال هشتم. ۱۳۸۸

۴5-شهروندالکترونیک. مجله پژوهشی-آموزشی مدارس کارآمد.۱۳۸۸

۴6-تربیت شهروندجهانی، مجله پژوهشی-آموزشی مدارس کارآمد.۱۳۸۸

۴7-بررسی عوامل محدودکننده و تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش وپرورش. فصلنامه علمی پژوهشی پژو.هش در نظام های آموزشی. شماره ۲و ۳٫ ۱۳۸۸

۴8-ارزشیابى کیفیت در آموزش عالی. فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای آموزش. دوره ۱, شماره ۱٫ فصلنامه نوآوریهای آموزشی. سال هشتم، شماره ۳۰، تابستان

49-بررسی عنصرزمان در برنامه درسی حسابان. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی. شماره۱٫ ۱۳۸۹

۵0-جایگاه برنامه درسى پنهان در آموزش مداوم پزشکی فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای آموزش. دوره ۱,شماره ۱

۵1-بررسى موانع بین المللی برنامه های درسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى از دیدگاه اعضاى هیئت علمى (مورد دانشگاه شهید بهشتی) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی دوره ۱۵, شماره . ۲۱۳۸۹٫

۵2-بررسی عناصربرنامه درسی آموزش مهارت های زندگی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم تربیتی دانشگاه چمران اهواز. ۱۳۸۹

۵3-آسیب شناسی نظارت بر پایان نامه های دانشجویی. فصلنامه علمی پژوهشی سوره. دانشگاه سوره. ۱۳۸۹

۵4-بررسی برنامه درسی پنهان پایان نامه های دانشجویی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی درآموزش عالی. شماره۱٫ ۱۳۸۹

۵5-مکانیزم اولویت پژوهشی در آموزش و پرورش. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تربیتی و روانشناختی.دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۳۸۹

۵6-جایگاه قومیت در کتب درسی ابتدایی. دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. سالدوم. شماره ۴٫ ۱۳۸۹

۵7-آموزش سلامت وجایگاه آن در برنامه های درسی. فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی. شماره ۳۲٫ ۱۳۸۹

58-آسیب شناسی آموزش مهارت های زندگی در برنامه های درسی . علمی پژوهشی مجله دانشور. زیر چاپ

59-بررسی راهکارهای توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس دوره متوسطه استان گیلان. فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی. دانشگاه سیستان و بلوچستان. ۱۳۸۹

۶0-آسیب شناسی روابط استاد راهنما و دانشجو در دانشکده‌های معماری. فصلنامه علمی و پژوهشی.تابستان ۱۳۸۹

۶1-بررسی مبانی وتجربیات مبتنی بر آموزش خانواده با تاکید بر تنظیم خانواده. بررسی تطبیقی-مقایسه‌ای.

۶2-بررسی موانع تغییر در برنامه‌های درسی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی.

۶3-بررسی جایگاه صلح و جنگ در کتب درسی دوره ابتدایی کشور.پژوهشنامه دانشکده ادبیات.

۶4-شناسایی واولویت یابی مهارت‌های مورد نیاز بزرگسالان برای لحاظ کردن در برنامه درسی.فصلنامه تعلیم و تربیت.

۶5- بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی شاخه کار و دانش آموزش متوسطه. فصلنامه مشاوره شغلی وسازمانی. دوره دوم. شماره ۴. پاییز ۱۳۸۹.

۶6- ارائه مدل الگوی تلفیق میان رشته ای در طراحی برنامه درسی .فصلنامه مطالعات میان رشته ای درعلوم انسانی. پاییز ۱۳۸۹.

۶7-  تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی. فصنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). سال دوم، شماره ۲. بهار و تابستان ۱۳۸۹.

68- روند بین المللی سازی برنامه درسی با رویکرد آموزش از راه دور در آموزش عالی ایران. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی . سال دوم- شماره ۲-  تابستان ۱۳۹۰.

69-  توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی از طریق احترام به تنوع فرهنگی دانشجویان. دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. دوره ۴. شماره ۷٫ پاییز و زمستان۱۳۹۰.

۷0- قومیت پدیده ایآکسیمون در برنامه درسی صریح مدارس متوسطه ایران. فصلنامه نو آوری های آموزشی.شماره ۴۰. سال دهم.زمستان ۱۳۹۰.

۷1- تحلیل رضایتمندی فراگیران در دوره های آموزش ضمن خدمت بر مبنای مدل تحلیل اهمیت- عملکرد.دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزش عالی. دوره۴.شماره ۶. ۱۳۹۰

۷2- بررسی موانع درون و برون دانشگاهی پذیرش دانشجویان خارجی ازدیدگاه اعضای هیئت علمی. فصنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی . سال هفدهم. شماره ۴. زمستان ۱۳۹۰.

۷3- جایگاه چندفرهنگی در آموزش مدرسه ای و آموزش عالی. مجله راهبرد فرهنگ. سال پنجم. شماره  ۱۷و ۱۸.بهار و تابستان ۱۳۹۱.

۷4- موانع پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی . ۱۳۹۰

۷5- ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاهفردوسی مشهد). فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. تابستان ۱۳۹۰.

۷6- بين المللي سازي برنامه درسي با رويكرد آموزش از راه دور. نشریه علمی پژوهشی فناوری وآموزش.سال ۶، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۰.

۷7- شناسایی برنامه درسی پنهان ناشی از محیط فیزیکی دانشگاه. دو فصنامه مطالعات برنامه درسی درآموزش عالی. سال سوم. شماره ۵. بهار و تابستان ۱۳۹۱.

78- علل گرایش به آموزش در خانه از نظر والدین کودکان آموزش دیده در خانه: مطالعه کیفی تجربیات والدین.فصلنامه پژوهش در برنامه در برنامه ریزی درسی. سال نهم، دوره دوم، شماره ۸.زمستان ۱۳۹۱.

79- مفهوم پردازي نسبت ميان دو نظام آموزش و پرورش عمومي و آموزش عالي در كشور هاي منتخب جهان:رويكردي تطبيقي. دو فصلنامه مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي، شماره ۹، ۱۳۹۱.

۸0- بررسی وشناسایی مشکلات اعضای هیات علمی تازه استخدام شده در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهر تهران. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. سال اول، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱.

۸1- نیازسنجی وتحلیل شکاف آموزشی یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آن ها بر اساس مدل استاندارد مهارت. پژوهش نامه بیمه. سال۲۷، شماره ۴. زمستان ۱۳۹۱.

۸2- ارزشيابي اثربخشي دوره هاي اموزش ضمن خدمت شركت ملي گاز ايران بر اساس سه الگوي پاتريك فيليپس و سيپ، فصلنامه مديريت و منابع انساني در صنعت نفت، ۱۳۹۲.

۸3- بررسي شرايط  و حوزه هاي استقرار مربي گري در فعاليتهاي اموزش و بهسازي منابع انساني. پذیرفته شده در دو فصلنامه مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي، ۱۳۹۲.

۸4- بررسي تطبيقي نظام هاي مميزي كيفيت آموزش عالي در جهان: مفاهيم، معيارها، فرايند. فصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشي. شماره ۱۸ ، ۱۳۹۲.

۸5- واکاوی پذیرش نوآوری های برنامه درسی در نظام آموزش عالی (مورد مطالعه:آیین نامه بازنگری برنامه درسی دانشگاه های ایران). فصلنامه روانشناسی تربیتی. سال۹، شماره ۲۷، بهار ۱۳۹۲.

۸6- تحلیل نقش های شغلی و فعالیت های حرفه ای متخصصان برنامه درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران.سال ۸، شماره ۳۰، پاییز ۱۳۹۲.

87- بررسي و تحليل مولفه هاي حقوق بشر در كتاب هاي درسي دوره ابتدايي، فصلنامه نوآوری های آموزشی.سال ۱۳، شماره ۴۹.

88- بررسی چالش های آموزش عالی بین المللی دردانشگاه شهید بهشتی، سال ۲۰، شماره ۳، ۱۳۹۲.

89- حرفه علمی(دانشگاهی).مجله نامه آموزش عالی، سال ششم، شماره ۲۱، بهار ۱۳۹۲.

۹0- بررسی و تبیین مدل مربی‌گری (Coaching) در آموزش منابع انسانی براساس نظریه داده بنیاد. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره ۱۲، شماره ۳،  ۱۳۹۳.

۹1- ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره دکترای اخلاقی پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی ایران از دیدگاه استادان و دانشجویان، فصلنامه اخلاق پزشکی، سال ۸، شماره ۲۷، ۱۳۹۳.

92-بررسی وضعیت حمایت مدیران ازآموزش و بهسازی کارکنان شهرداری تهران، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال 1،شماره 1، 1393

93- طراحی الگوی برنامه ریزی درسی مبتنی برشبکه اجتماعی برای آموزش و بهسازی اساتید، دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 7، شماره 3، 1393

94- سواد برنامه درسی برای مدرسین دانشگاه ازنگاه مدرسان حوزه مطالعات برنامه درسی، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال 7، شماره4، 1393

95- طراحي الگوي تبيين كننده رويكرد مديران دانشگاهي نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي هيئت علمي: مدلي برآمده از نظريه‌اي داده بنياد، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، سال 7، شماره 3،1393

96- مدرسه زندگي بايد در پي تربيت كدام شهروند مطلوب باشد؟، دو فصلنامه مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي، سال 6 ، شماره 11، 1393

97- الگوی آموزش و بهسازی مبتنی بر شايستگی برای مديران آموزش (مطالعه موردی: شرکت ايدرو نشریه منابع انسانی، دوره 5، شماره 23، 1393

98- امکان سنجی به کارگیری نظام گرنت در آموزش و بهسازی مدیران. دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. سال 7. شماره 13. 1393

99- سواد برنامه درسی در آموزشگری مضمونی برای توانمندسازی هیأت علمی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. سال ۱. شماره ۳، ۱۳۹۳.

100- موانع آموزش و بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران؛ (مطالعه کیفی).  فصلنامه ارزشیابی و اندازهگیری آموزشی. 1393

101- طراحي الگوي سنجش برنامه درسي زايد در نظام آموزش عالي ايران، فصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشي، نسخه 8، 1393.

102- طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامة درسی آموزش عالی، فصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشي، شماره 26 (سال 8)، 1393.

103- تأمل بر صلاحیت های حرفه ای معلمان درمطالعات برنامه درسی.فصلنامه علوم تربیتی.1393

104-  شایستگی های منابع انسانی. فصلنامه رهیافت نو درمدیریت آموزشی. 1394

105- عوامل بازدارنده و راهبردهاي بكارگيري شبكه اجتماعي براي تدريس و يادگيري موثر در آموزش. فصلنامه پژوهش در برنامه ريزي درسي. سال ۱۲. شماره ۱۷، ۱۳۹۴

۱۰6- تحلیل محتوای کتب علوم اجتماعی دوره متوسطه در ارتباط با مفاهیم حقوق بشر. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال ۱۲. شماره ۱۸، ۱۳۹۴.

۱07- آسیب شناسی برنامه درسی مهارت های زندگی در نظام آموزش متوسطه نظری. دو فصلنامه علمی وپژوهشی دانشگاه شاهد، سال ۲۱، شماره ۱۳۹۴.

108- مفهوم سازي يادگيري زائد و راهكارهاي كاهش آن در نظام آموزش عالي ايراان از ديدگاه صاحبنظران آموزش عالي"، مطالعات اندازه گيري وارزشيابي آموزشي - سازمان سنجش و آموزش كشور علمي پژوهشي، نسخه 5، شماره ۱۳۹۴.

109- بررسي مقايسه اي عوامل موثر بر جذب دانشجو توسط خرده نظام غيرانتفاعي كشور در افق چشم انداز 1404" , سياست علم و فناوري, نسخه 4,صفحات:81-100, 1394.

۱10- چگونه پشتیبانی مدیران را برای آموزش و بهسازی کارکنان جلب کنیم؟ دو فصلنامه مدیریت وبرنامه ریزی در نظام های آموزشی، شماره 16 (دوره 9)،1395.

111- تحلیلی بر ضرورت ها و الزامات بازاندیشی در اهداف،راهبردها و برنامه های درسی دوره های دکتری تخصصی. فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی- سال 4- شماره 1- تابستان 1395

112- ارائه الگوی ارزشیابی اثرات پژوهش های مدیریتی- فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران. 1395

113- تجارب اعضای هیأت علمی از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه: یک مطالعه کیفی- فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی- سال چهارم- شماره 2- پاییز 1395

114-كاركردهاي برنامه هاي درسي مبتني بر MOOCها به مثابه نوآوري آموزشي" , مطالعات برنامه درسي آموزش عالي, نسخه 7,صفحات:07-40, 1395.

115- بررسي وظايف، شايستگي و كارآمدي برنامه آموزشي،مطالعه موردي كارشناسي فناوري اطلاعات, فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي(موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي), نسخه 22, صفحات:1-27, 1395.

116- فراسوی یادگیری الکترونیکی: مفهوم پردازی وب 2 و دلالت های آن بر معرفی الگوی برنامه درسی آموزش مجازی- شماره 24، سال 13، دوره 51- زمستان 1395.

117- بررسی وظایف، شایستگی و کارآمدی برنامه آموزشی: مطالعه موردی کارشناسی فناوری اطلاعات- فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.

118- بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و آزاد سیستان و بلوچستان- مدیریت وبرنامه ریزی در نظام های آموزشی- دوره 9- شماره 17- زمستان 1395

119- تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه بهره گیری از روش منتورینگ برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها- فصلنامه برنامه درسی در آموزش عالی-سال 7- شماره 14- زمستان 1395.

120-چالش های کیفیت ارزشیابی برنامه درسی دوره آموزش مجازی (مورد مطالعه: دانشگاه شهیدبهشتی). فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی.  سال 7، شماره 18، تابستان 1396.

121-چالش‌های آموزش زبان انگلیسی درنظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. دوره 8، شماره 38. تابستان 1396.

122- مفهوم پردازی گفتمان برنامه درسی محیط کار، گفتمان نوظهور یا مغفول. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی.دوره2،شماره25،بهار1396

123-شناسایی راهبردهای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان1396.

124- تبیین شرایط زمینه ای در راستای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران. .فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال هشتم. شماره 4. زمستان 1396.

125- تبیین پیامدهای ارتقای فرهنگ  برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ایران.فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. سال چهارهم. دوره دوم.شماره28.زمستان1396

126- طراحی الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد.فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی. دوره 13، شماره 3- شماره پیاپی45،پاییز1396

127- فراتحلیلی کیفی بر پژوهشهای انجام شده  در زمینه موک(دوره های فراگیر گسترده انلاین و باز). فصلنامه پژوهش دربرنامه ریزی درسی.دوره 2شماره 26.تابستان1396.

128- آموزش چند فرهنگی: تحلیل نظام مند ادراک معلمان. فصلنامه تدریس پژوهی. سال پنجم شماره 2. تابستان1396.

129- تحليل ساختاری مولفه های مديريت مدرسه محور مبتني بر نظريه پردازی تطبيقي، فصلنامه علميپژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي،سال هشتم، شماره پياپي 29، بهار 1396.

130- واکاوی اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه ها:رویکردی کیفی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. سال چهارم.شماره14. پاییز1396

131- اعتبارسنجي برنامه درسي مبتني بر موك در آموزش عالي.فصلنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي. سال هشتم. شماره اول.1396

132- تحلیل نظام مند آموزش چندفرهنگی در ایران، فصلنامه پژوهش د رنظام های آموزشی، دوره 12شماره 42، پاییز.1397

133-مفهوم سازی مشاوره برنامه درسی به عنوان یکی از قلمروهای نوین حوزه مطالعات برنامه درسی. فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. دوره6 شماره 11. 1397

134- به سوی موج سوم در مطالعات برنامه درسی ایران.حرکت به فراسوی نوفهم گرایی ، در جستجوی تکثرگرایی در اقلیم های برنامه درسی.دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. سال9 شماره 18. پاییز و زمستان1397.

135- تبیین مفهوم برنامه درسی سایه درنظام آموزشی ایران. فصلنامه پژوهش های برنامه درسی. دوره8 شماره 2. پاییز و زمستان1397

136- تبيين راهبردهاي مواجهه با موك ها در برنامه درسي آموزش عالي ,فصلنامه  فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتی.1397

137- سرمقاله: تأملی بر مفهوم اشغال فرهنگی و برنامه درسی سایه یا زیر زمینی، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. سال9 شماره17. بهار و تابستان1397.

 138- ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران،، فصلنامه پژوهش درنظام های آموزشی، ویژه نامه.بهار1397. -

139- شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر استقرار الگوی برنامه‌ریزی درسی محیط کار با تاکید بر پیامدهای توسعه اقتصادی، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره 7، شماره 25، زمستان 1397

140- شناسایی پیامدهای به کارگیری منتورینگ در راستای توانمند سازی اعضای هیئت علمی جدید الاستخدام. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال نهم.شماره2.تابستان1397

141- رابطةشیوة تدریس معلّمان و پرورش نگرش‌علمی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرتهران،فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی،  دوره 15 شماره 56،بهار1397.

142- بررسی عوامل توسعه¬ای اثرگذار بر استقرار نظام مدیریت کیفیت سازمانی دانشگاه¬ها (با تأکید بر توسعه منابع انسانی)،فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، شماره 18. پاییز 1397

143- مدیریت«چرخه شایستگی» و برنامه ریزی آموزشی در دوره کارشناسی فناوری اطلاعات، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی،  دوره 15 شماره 58،پاییز1397.

144- مفهوم‌سازی برنامه درسی زائد درنظام آموزش عالی ایران، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، دوره 15شماره 57،تابستان1397.

145- سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران، ، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی،  دوره14، شماره2- شماره پیاپی 548، تابستان1397

146- مدل BOM ؛ طراحی و عرضه خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری توسط ارائه دهندگان خدمات یادگیری. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. سال پنجم. شماره 17. تابستان1397

147- شناسایی مؤلفه های ارتقای کیفی آموزش و بهسازی کارکنان (مورد: ستاد مرکزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی).1397

148- ارائه مدل ارتقای کیفی آموزش وبهسازی کارکنان (مورد: ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).1397

149- تاملی بر تجربیات معلمان موفق در آموش چند فرهنگی. 1397

150- ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران. پژوهش در نظامهای آموزشی. 1397

151- طراحی الگوی شایستگی‌های برنامه درسی کارآفرین‌محور در رشته علوم تربیتی،فصلنامه سیاست علم و فناوری، دوره 11، شماره 1، بهار 1398

152- آسیب شناسی فراینداجرای اعتباربخشی موسسات و مراکز آموزش درمانی و ارائه الگوی مناسب ،  فصلنامه پژوهش درآموزش علوم پزشکی، بهار1398

153-  طراحی الگوی برنامه درسی محیط کار: یک مطالعه سنتزپژوهی. نظریه و عمل در برنامه درسی.1398

154-رایانش ابری رهیافتی نوین در آموزش و یادگیری.فصلنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.دوره 12 شماره1. اردیبهشت1398
155- تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده ازنظریه داده بنیاد( مطالعه موردی؛ آموزش عالی ایران).فصلنامه فناوری آموزش.
دوره 13، شماره 8. 1398

156- کاوش عناصر برنامه درسی تربیت شهروند جهانی دردوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: یک مطالعة کیفی، ،فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی،  دوره 16، شماره 60، بهار 1398.

157- تأثیر یادگیری مشارکتی همیاردبیر وخودارزیابی بر انگیزش خود و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سوم دبیرستانی با رویکردمدل جیگساو، فصلنامه رهیافتی نو در مدریتی آموزشی، دوره 10، شماره 37 - شماره پیاپی 1، بهار 1398

158 - ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی «تربیت منش هنرجویان فنی حرفه ای» دورهمتوسطه بر اساس مدل کرک پاتریک، فصلنامه تدریس پژوهی،  دوره 7، شماره 2، تابستان 1398.
159- مدل ادراک و نگرش معلمان، متخصصان و اساتید دانشگاه نسبت به برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران، فصلنامه تدریس پژوهی،  دوره 7، شماره1، بهار 1398
160- طراحی الگوی برنامه درسی آموزش زبان خارجی عمومی در نظام آموزش عالی کشور،فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی،
 دوره15، شماره 1 - شماره پیاپی 51، بهار1398

161- آسیب شناسی فرایند آمادگی دانشگاه ها برای استقراراعتباربخشی آموزشی  موسسات و مراکز آموزش درمانی (یک پژوهش کیفی) ،  فصلنامه آموزش در علوم پزشکی، بهار1398

162- تعيين مولفه هاي اشتغال پذيري دانش آموختگان دانشگاهي با رويكرد آميخته اكتشافي، فصلنامه برنامه ريزي درسي نظريه وعمل، 1398

163- واكاوي اصول حاكم بر طراحي الگوي مطلوب برنامه درسي تربيت اخلاقي در دوره ابتدايي نظام آموزشي ايران، مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز. 1398

164- بررسي بسترها و فرصت هاي اشتغال و كارآفريني در رشته علوم تربيتي، فصلنامه  پژوهش در علوم انساني و مطالعات اجتماعي. 1398

165- ارائه الگوي مطلوب جذب دانشجويان خارجي دردانشگاه آزاد اسلامي، فصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي.1398

166-جنسيت در تجربه زيسته زنان دانشجوي دكتراي رشته علوم تربيتي، برنامه ريزي درسي نظريه و عمل.1398

167-شناسایی مدل و تدوین شایستگی های اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران: یک مطالعه کیفی،فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی.1398

168- LRTCI رهیافتی نو در برنامه توسعه انفرادی. فصلنامه آموزش و بهسازی منابع انسانی . 1398

169-طراحی الگوی نظری ساختارهای جدید دانش درشبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش.پژوهشنامه تربیتی. 1398

170-رویکردهای نوپدید در برنامه ریزی آموزش عالی . فصلنامه آموزش عالی. 1398

171- برنامه درسی کارآفرین محور راهبرد بحران هویت در آموزش عالی (مورد مطالعه : فارغ التحصیلان رشته علوم تربیتی). مجله آموزش عالی. 1398

172- ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی «تربیت منش هنرجویان فنی حرفه ای» دوره متوسطه بر اساس مدل کرک پاتریک. تدریس پژوهی. 1398

173- تعیین مولفه های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد آمیخته اکتشافی.نظریه و عمل برنامه درسی. 1398

174- شناسایی شایستگی های اصلی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان تعلیم و تربیت.  مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. 1398

175-  کاوش عناصر برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: یک مطالعه کیفی.پژوهش در برنامه ریزی درسی. 1398

176- تغییر پارادایم از آموزش به یادگیری بر اساس برنامه توسعه انفرادی. پژوهش دراموزش پزشکی. 1399

177-سنتزپژوهي عوامل كليدي موفقيت در آموزش و توسعة حرف هاي از طريق باز ي وارسازي برمبناي مدل روبرتس. فصلنامه نوآوری های آموزشی.1399

178-بررسي جايگاه قوميت در برنامه هاي درسي نظام جديد دوم متوسطه : مطالعه موردي دبيرستان بخرديان بهبهان.فصلنامه نظریه وعمل در برنامه درسی.1399

179-شايستگی هاي مورد نياز اعضاي هيأت علمي براي تدريس در موسسات آموزش عالي در عصر فناوري.1399

180-تغییرات اقليم: بستري نو در برنامه درسي آموزش عالي.فصلنامه پژوهش دربرنامه ریزی درسی.1399

181- تجارب معلمان دوره ابتدايي از چالشهاي آموزش به مهاجران افغان: يك مطالعه كيفي.فصلنامه پژوهش های برنامه درسی.1399

182- بنيان هاي نظري ديدگاه نو/چند بسترسازي در مطالعات برنامه درسي:از "برنامه درسي آكواريومي تا" نظريه جهان هاي متعدد در مطالعات برنامه nvsd. فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی.1399

183- فراتركيب كيفي چالشها و موانع استفادهاز بازی وارسازي (گيميفيكيشن) در آموزش و توسعه كاركنان. فصلنامه مدیریت در آموزش سازمانها.1399

184- برنامه درسي سبز در نظام آموزش عالي ايران : بحران آب، تغييرات اقليم، منابع تأمين دانش.فصلنامه آموزش محيط زيست و توسعه پايدار.1399

185-تبييني بر پيش بايست هاي راهبردي استقرار نظام مديريت كيفيت در دانشگاهها رويكردي كيفي.فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.1399

186- برنامه درسي زيرزميني در حوزه قوميت در نظام آموزشي ايران. فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. 1399.

187-  تأملي بر انواع رويكردها نسبت به قوميت درايران و اثرات اجراي آن در نظام آموزشي. فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های اموزشی.1399

188- برنامه درسی زیر زمینی.  نظریه و عمل در برنامه درسی بهار و تابستان 1399

189-روایتی از باز شکل گیری سوبژکتیویته زنان دانشجوی دکتری درتقاطع با هویت سیال مادری (مطالعه موردی دو دانشجو دکتری علوم تربیتی در یکی ازدانشگاه های شهر تهران).پژوهشنامه زنان. 1400

190- طراحي و اعتباريابي الگوي مطلوب جذب دانشجويان خارجي در دانشگاه آزاد اسلامي.فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی.1400

191- مطالعه تطبيقي برنامه هاي رشد و توسعه حرفه اي اعضاي هيئت علمي در دانشگاههاي مختلف.نامه آموزش عالی.1400

192. هویت عاطفی زنان دانشجوی دوره دکتری مبتنی بر تجارب زیسته در آموزش عالی. فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی.1400 

193.طراحی الگوی بین المللی سازی دانشگاههای مناطق آزاد کشور.فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی. 1400

194 . تبیین پدیدارشناسانه اصول برنامه درسی انفرادی شده باتاکید بر تجربه یادگیری شرکت کنندگان در کنکور سراسری. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1400

 20 مقاله در مرحله چاپ( پذیرش شده ) و یا داوری نهایی در حوزه های صلح، برنامه توسعه انفرادی، هویت عاطفی زنان ، قومیت، مهاجران افغانستانی، کارآفرینی، بین المللی سازی، جوامع یادگیری، برنامه درسی محیط کار،برنامه درسی آموزش عالی،  آموزش سوانح و زلزله  و... است
بیشتر بخوانید


 انتخاب دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان پژوهشگر شاخص دانشگاه شهیدبهشتی
 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان