ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی

کتاب حاضر کلیهدورانهای برنامه درسی شامل کلاسیک، نوفهم گرایی و پسانوفهم گرایی را  معرفی کرده و در این راستا از طبقه بندی پیشنهادی ژیرو،  پنا و پاینار در کتاب برنامه درسی: رویکردها و..(Giroux, Penna and Pinar, 1982) استفاده شده است.

در معرفی تلاش هایدوران دوران نوفهمی ،  طبقه بندی پاینار و  دیگران(1995) و موریس(2015-2016) مدنظر بوده است وسرانجام  تحولات جدید رشته نیز در دهه اخیر در قالب مطالعات پسا نوفهمی یاپساپایناری و جنبش نوبسترسازی معرفی شده است

این کتاب مشتمل بر ۴ بخش و ۱۳ فصل است که به کوشش دکتر کورش فتحی واجارگاه و توسط انتشارات آییژ به چاپ رسیده است.


بیشتر بخوانید


 انتخاب دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان پژوهشگر شاخص دانشگاه شهیدبهشتی
 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان