مقالات

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

۱-مدیریت زمان، (روش‌های مطالعه۳)، مجله فراغت.

۲-روش‌های یادگیری و شناخت، مجله فراغت.

۳-چگونه در تحصیل موفق باشیم، مجله فراغت.

۴-نگرشی درباره مقوله تیزهوشی و دانش‌آموزان تیزهوش، مجلهفراغت.

۵-راهبردها واستراتژی های یادگیری ، مجله رشد تکنولوژیآموزشی ، ۱۳۷۰٫

۶-چارچوب اصلی آموزش های مکاتبه ای ، مجله سپهر بانکصادرات . ۱۳۷۰٫

۷-مدخلی بر آموزش از راه دور. مجله سپهر بانک صادرات . ۱۳۷۰

۸-چگونه برنامه های درسی فعال طراحی کنیم ؟ مجله رشدتکنولوژی آموزشی . ۱۳۷۱٫

۹-سیر تحول برنامه‌ریزی آموزشی علوم در ایران و جهان ، مجلهرشد، تکنولوژی آموزشـی . ۱۳۷۲٫

۱۰-تلاش برای تبیین حدود و ثغور رشته برنامه‌ریزی درسی بهمثابه یک حوزه تخصصی، مجله رشد تکنولوژی آموزشی.

۱۱-طراحی الگوی نیاز سنجی برنامه درسی فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت ،۱۳۷۷٫

۱۲-حدود و ثغور برنامه درسی و آموزش، مجله مدرس. فصلنامهعلمی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس . ۱۳۷۸٫

۱۳-طراحی و اعتبار بخشی الگوی جامع و معتبر نیاز سنجیبرنامه درسی مدرسه محور (SBCNA)فصلنامه علمی پژوهشی نوآوریهای آموزشی ، ۱۳۸۱٫

۱۴-بررسی موانع پژوهش مدار کردن تصمیم گیری در فرایندبرنامه ریزی درسی ، فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت. ۱۳۸۱٫

۱۵-نقد و بررسی جایگاه مطالعات نیاز سنجی در برنامه ریزیدرسی فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاهالزهرا. ۱۳۸۱

۱۶-بررسی ویژگی های شهروند خوب برای جامعه ایران و میزانانطباق برنامه های درسی مدارس با این ویژگی ها. مجله علمی پژوهشی علوم انسانیدانشگاه شهید بهشتی . ۱۳۸۱٫

۱۷-تربیت شهروندی . اولویت پنهان برای نظام آموزش و پرورشایران فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی ، دانشگاهاصفهان. ۱۳۸۱

۱۸-بررسی وضعیت اجرایی برنامه درسی تربیت بدنی مدارس . مجلهعلمی پژوهشی حرکت. دانشگاه تهران . ۱۳۸۱٫

۱۹-امکان سنجی مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ریزی درسی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی. ۱۳۸۳٫

۲۰-بررسی قابلیت اجرایی الگوهای مختلف تصمیم گیری مبتنی برنیاز در برنامه های درسی مدارس کشور. در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی ۱۳۸۴٫

۲۱-امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارتآموزش و پرورش. فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی. ۱۳۸۴

۲۲-وضعیت و سهم مشارکت دانشگاه ها در بازنگری برنامه هایدرسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی درآموزش عالی. ۱۳۸۵

۲۳-امکان سنجی کاربرد فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعاتدر برنامه ریزی درسی آموزش عالی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزشعالی . ۱۳۸۵

۲۴-بررسی مهارت های کارآفرینی موردنیاز در آموزش عالیفصلنامه علمی ترویجی اشتغال و کارآفرینی. ۱۳۸۵

۲۵-خواندنی های برنامه درسی (ترجمه) فصلنامه علمی پژوهشیمطالعات برنامه درسی. ۱۳۸۵

۲۶-ارزیابی کیفیت برنامه درسی در آموزش عالی (مورد برنامهدرسی آموزش بزرگسالان). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی ـ پذیرفته شده ۱۳۸۶

۲۷-آسیب شناسی برنامه های درسی پنهان در تربیت شهروندی نظامآموزش و پرورش ایران. فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی ۱۳۸۶٫

۲۸-لحاظ کردن ارزشهای شهروندی در برنامه درسی مدارس.فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی. ۱۳۸۶

۲۹-جایگاه صلح در برنامه درسی مدارس کشور. . فصلنامه علمیپژوهشی نوآوری های آموزشی. شماره شماره ۲۵، بهار ۱۳۸۷

۳۰-بررسی نقش عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیات علمی دربرنامه‌ریزی درسی دانشگاهی. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران.۱۳۸۷

۳۱-راهکارهای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات درمدارس.پژوهشنامه مطالعات روان‌شناختی تربیتی.تابستان ۱۳۸۸٫

۳۲-بررسی موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزشضمن خدمت کارکنان. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در نظام های آموزشی. ۱۳۸۸

۳۳- الگوهاى برنامه درسى دانشگاهی.فصلنامه علمی ترویجیراهبردهای آموزش. دوره ۱, شماره ۲

۳۴-بررسی زمینه های مشارکت اعصای هیات علمی در برنامه ریزیدرسی دانشگاهی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ۱۳۸۸

۳۵-نیازسنجی مهارت های زندگی دانش آموزان. فصلنامه علمیپژوهشی مطالعات تربیتی دانشگاه چمران اهواز. ۱۳۸۸

۳۶-طراحی الگوی برنامه درسی تجربه شده مبتنی بر رویکردپدیدار شناسی و اعتبار سنجی آن در گروههای پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علومپزشکی. فصلنامه علمی پژوهشی ۱۳۸۸

۳۷-نگاهی جدید به برنامه درسی بر اساس انسان شناسى اسلامی.فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای آموزش. دوره ۱,شماره ۲

۳۸-بررسی زمینه های مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ریزیدرسی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش­عالی ۱۳۸۸

۳۹-آینده نگرى در نظام­هاى آموزشى با رویکرد سازمانی .فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای آموزش. دوره ۲,شماره ۱

۴۰-دانشگاه‌های مجازی بین‌المللی رویکردی بین‌المللی/ بین‌رشته‌ای در آموزش عالی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان رشته ای.سال اول. شماره۳٫ تابستان ۸۸

۴۱-گذری  بر مفاهیم  و پایه های  نظری  وعملی برنامه درسی مغفول در آموزش پزشکی. فصلنامه علمی ترویجیراهبردهای آموزش. دوره ۱, شماره ۱

۴۲-تلفیق، راهبردى مناسب براى تدوین برنامة درسى چندفرهنگى فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میا ن رشتهاى در علوم انسانی، دوره دوم، شماره ۱، زمستان ۱۳۸۸٫

۴۳-شکل گیری برنامه درسی برآمدنی با الهام از رویکرد رجیوامیلیو. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تربیتی و روانشناختی. دانشگاه فردوسی مشهد.شماره۱٫ ۱۳۸۸

۴۴-تحلیل محتوایی اسناد فرادستی و معین برای استنتاج برنامهپنجم بخش آموزش عالی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.شماره ۵۳٫ ۱۳۸۸٫

۴۵-دانش نظری و عملی معلمان در زمینه نظریه های یادگیری. .فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی. شماره ۳۰. سال هشتم. ۱۳۸۸

۴۶-شهروند الکترونیک. مجله پژوهشی-آموزشی مدارس کارآمد.۱۳۸۸

۴۷-تربیت شهروند جهانی، مجله پژوهشی-آموزشی مدارس کارآمد.۱۳۸۸

۴۸-بررسی عوامل محدودکننده و تسهیل‌کننده استقرار نظامآموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش. فصلنامه علمی پژوهشی پژو.هش در نظامهای آموزشی. شماره ۲و ۳٫ ۱۳۸۸

۴۹-ارزشیابى کیفیت در آموزش عالی. فصلنامه علمی ترویجیراهبردهای آموزش. دوره ۱, شماره ۱٫ فصلنامه نوآوری های آموزشی. سال هشتم،شماره ۳۰، تابستان

۵۰-بررسی عنصر زمان در برنامه درسی حسابان. فصلنامه علمیپژوهشی مطالعات برنامه درسی. شماره۱٫ ۱۳۸۹

۵۱-جایگاه برنامه درسى پنهان در آموزش مداوم پزشکی فصلنامهعلمی ترویجی راهبردهای آموزش. دوره ۱, شماره ۱

۵۲-بررسى موانع بین المللی برنامه های درسی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالى از دیدگاه اعضاى هیئت علمى (مورد دانشگاه شهید بهشتی) فصلنامهعلمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی دوره ۱۵,شماره . ۲۱۳۸۹٫

۵۳-بررسی عناصر برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی. فصلنامهعلمی پژوهشی علوم تربیتی دانشگاه چمران اهواز. ۱۳۸۹

۵۴-آسیب شناسی نظارت بر پایان نامه های دانشجویی. فصلنامهعلمی پژوهشی سوره. دانشگاه سوره. ۱۳۸۹

۵۵-بررسی برنامه درسی پنهان پایان نامه های دانشجویی.فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی. شماره۱٫ ۱۳۸۹

۵۶-مکانیزم اولویت پژوهشی در آموزش و پزورش. فصلنامه علمیپژوهشی مطالعات تربیتی و روانشناختی. دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۳۸۹

۵۷-جایگاه قومیت در کتب درسی ابتدایی. دو فصلنامه مدیریت وبرنامه ریزی در نظام های آموزشی. سال دوم. شماره ۴٫ ۱۳۸۹

۵۸-آموزش سلامت و جایگاه آن در برنامه های درسی. فصلنامهعلمی پژوهشی نوآوری های آموزشی. شماره ۳۲٫ ۱۳۸۹

۵۹-آسیب شناسی آموزش مهارت های زندگی در برنامه های درسی .علمی پژوهشی مجله دانشور. زیر چاپ

۶۰-بررسی راهکارهای توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در مدارس دوره متوسطه استان گیلان. فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی.دانشگاه سیستان و بلوچستان. ۱۳۸۹

۶۱-آسیب شناسی روابط استاد راهنما و دانشجو در دانشکده‌هایمعماری. فصلنامه علمی و پژوهشی. تابستان ۱۳۸۹

۶۲-بررسی مبانی و تجربیات مبتنی بر آموزش خانواده با تاکیدبر تنظیم خانواده. بررسی تطبیقی-مقایسه‌ای.

۶۳-بررسی موانع تغییر در برنامه‌های درسی دانشگاهی ازدیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی.

۶۴-بررسی جایگاه صلح و جنگ در کتب درسی دوره ابتداییکشور.پژوهشنامه دانشکده ادبیات.

۶۵-شناسایی و اولویت یابی مهارت‌های مورد نیاز بزرگسالانبرای لحاظ کردن در برنامه درسی. فصلنامه تعلیم و تربیت.

۶۶- بررسی اثر بخشی برنامه درسی کارآفرینی شاخه کار و دانشآموزش متوسطه. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره دوم. شماره ۴.پاییز ۱۳۸۹.

۶۷- بررسی برنامه درسی پنهان در پایان نامه های کارشناسیارشد دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. سال۱.شماره۱.بهار و تابستان ۱۳۸۹.

۶۸- ارائه مدل الگوی تلفیق میان رشته ای در طراحی برنامهدرسی .فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی. پاییز ۱۳۸۹.

۶۹-  تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی. فصنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانیدانشگاه جامع امام حسین(ع). سال دوم، شماره ۲.بهار و تابستان ۱۳۸۹.

۷۰- روند بین المللی سازی برنامه درسی با رویکرد آموزش ازراه دور در آموزش عالی ایران. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی . سال دوم-شماره ۲-  تابستان ۱۳۹۰.

۷۱-  توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی از طریق احترام به تنوع فرهنگیدانشجویان. دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. دوره ۴. شماره ۷٫ پاییز و زمستان ۱۳۹۰.

۷۲- قومیت پدیده ای آکسیمون در برنامه درسی صریح مدارسمتوسطه ایران. فصلنامه نو آوری های آموزشی. شماره ۴۰.سال دهم. زمستان ۱۳۹۰.

۷۳- تحلیل رضایتمندی فراگیران در دوره های آموزش ضمن خدمتبر مبنای مدل تحلیل اهمیت- عملکرد. دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام هایآموزش عالی. دوره۴. شماره ۶. ۱۳۹۰

۷۴- بررسی موانع درون و برون دانشگاهی پذیرش دانشجویانخارجی ازدیدگاه اعضای هیئت علمی. فصنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی . سالهفدهم. شماره ۴. زمستان ۱۳۹۰.

۷۵- جایگاه چند فرهنگی در آموزش مدرسه ای و آموزش عالی. مجلهراهبرد فرهنگ. سال پنجم. شماره  ۱۷و ۱۸. بهار و تابستان ۱۳۹۱.

۷۶- موانع پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه ها و موسساتآموزش عالی

۷۷- ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزشعالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد). فصلنامه فن آوری اطلاعات وارتباطات در علوم تربیتی. تابستان ۱۳۹۰.

۷۸- بين المللي سازي برنامه درسي با رويكرد آموزش از راهدور. نشریه علمی پژوهشی فناوری و آموزش.سال ۶، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۰.

۷۹- شناسایی برنامه درسی پنهان ناشی از محیط فیزیکیدانشگاه. دو فصنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی. سال سوم. شماره ۵.بهار و تابستان ۱۳۹۱.

۸۰- علل گرایش به آموزش در خانه از نظر والدین کودکان آموزشدیده در خانه: مطالعه کیفی تجربیات والدین.فصلنامه پژوهش در برنامه در برنامه ریزیدرسی. سال نهم، دوره دوم، شماره ۸. زمستان ۱۳۹۱.

۸۱- مفهوم پردازي نسبت ميان دو نظام آموزش و پرورش عمومي وآموزش عالي در كشور هاي منتخب جهان: رويكردي تطبيقي. دو فصلنامه مديريت و برنامهريزي در نظام هاي آموزشي، شماره ۹، ۱۳۹۱.

۸۲- بررسی و شناسایی مشکلات اعضای هیات علمی تازه استخدامشده در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهر تهران. فصلنامه مطالعات اندازه گیری وارزشیابی آموزشی. سال اول، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱.

۸۳- نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی یک شرکت بیمه و تدویننیازهای آموزشی آن ها بر اساس مدل استاندارد مهارت. پژوهش نامه بیمه. سال۲۷، شماره ۴.زمستان ۱۳۹۱.

۸۴- ارزشيابي اثربخشي دوره هاي اموزش ضمن خدمت شركت ملي گازايران بر اساس سه الگوي پاتريك فيليپس و سيپ، پذیرفته شده در فصلنامه مديريت ومنابع انساني در صنعت نفت، ۱۳۹۲.

۸۵- بررسي شرايط  و حوزه هاي استقرار مربي گري در فعاليتهاي اموزش و بهسازي منابع انساني. پذیرفتهشده در دو فصلنامه مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي، ۱۳۹۲.

۸۶- بررسي تطبيقي نظام هاي مميزي كيفيت آموزش عالي در جهان:مفاهيم، معيارها، فرايند. فصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشي. شماره ۱۸ ، ۱۳۹۲.

۸۷- واکاوی پذیرش نوآوری های برنامه درسی در نظام آموزش عالی (مورد مطالعه:آیین نامه بازنگری برنامه درسی دانشگاه های ایران). فصلنامه روانشناسی تربیتی. سال۹، شماره ۲۷، بهار ۱۳۹۲.

۸۹- تحلیل نقش های شغلی و فعالیت های حرفه ای متخصصان برنامهدرسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران.سال ۸، شماره ۳۰، پاییز ۱۳۹۲.

۹۰- بررسي و تحليل مولفه هاي حقوق بشر در كتاب هاي درسيدوره ابتدايي، فصلنامه نوآوری های آموزشی. سال ۱۳، شماره ۴۹.

۹۱- بررسی چالش های آموزش عالی بین المللی در دانشگاه شهیدبهشتی، سال ۲۰، شماره ۳، ۱۳۹۲.

۹۲- حرفه علمی(دانشگاهی).مجله نامه آموزش عالی، سال ششم، شماره ۲۱، بهار ۱۳۹۲.

۹۳- بررسیو تبیین مدل مربی‌گری (Coaching) در آموزشمنابع انسانی براساس نظریه داده بنیاد. فصلنامه مدیریتفرهنگ سازمانی، دوره ۱۲، شماره ۳،  ۱۳۹۳.

۹۴- ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره دکترای اخلاقی پزشکیدانشگاه های علوم پزشکی ایران از دیدگاه استادان و دانشجویان، فصلنامه اخلاق پزشکی،سال ۸، شماره ۲۷، ۱۳۹۳.

95-بررسی وضعیتحمایت مدیران از آموزش و بهسازی کارکنان شهرداری تهران، فصلنامه آموزش وتوسعه منابع انسانی، سال 1،شماره 1، 1393

96- طراحی الگوی برنامهریزی درسی مبتنی بر شبکه اجتماعی برای آموزش و بهسازی اساتید، دوماهنامه راهبردهایآموزش در علوم پزشکی، دوره 7، شماره 3، 1393

97- سواد برنامه درسی برایمدرسین دانشگاه از نگاه مدرسان حوزه مطالعات برنامه درسی، دو فصلنامه مطالعاتبرنامه درسی آموزش عالی، سال 7، شماره4، 1393

98-طراحي الگوي تبيين كننده رويكرد مديران دانشگاهي نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي هيئت علمي: مدلي برآمده از نظريه‌اي داده بنياد، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، سال 7، شماره 23،1393

99-مدرسه زندگي بايد در پي تربيت كدام شهروند مطلوب باشد؟، دو فصلنامه مديريت وبرنامه ريزي در نظام هاي آموزشي، سال 6 ، شماره 11، 1393

100-الگوی آموزش وبهسازی مبتنی بر شايستگی برای مديران آموزش (مطالعه موردی: شرکت ايدرو نشریهمنابع انسانی، دوره 5، شماره 23، 1393

101-امکان سنجی به کارگیری نظام گرنت در آموزش و بهسازی مدیران. دو فصلنامه مدیریت وبرنامه ریزی در نظام های آموزشی. سال 7. شماره 13. 1393

102- سواد برنامه درسی در آموزشگری مضمونی برای توانمندسازی هیأت علمی. فصلنامهآموزش و توسعه منابع انسانی. سال ۱. شماره ۳، ۱۳۹۳.

103- عوامل بازدارندهو راهبردهاي بكارگيري شبكه اجتماعي براي تدريس و يادگيري موثر در آموزش. فصلنامه پژوهش در برنامه ريزيدرسي. سال ۱۲. شماره۱۷، ۱۳۹۴

۱۰۴- تحلیل محتوای کتب علوم اجتماعی دوره متوسطه در ارتباطبا مفاهیم حقوق بشر. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال ۱۲.شماره ۱۸، ۱۳۹۴.

۱۰۵- آسیب شناسی برنامه درسی مهارت های زندگی در نظام آموزشمتوسطه نظری. دو فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه شاهد، سال ۲۱، شماره ۱۳۹۴.

106- مفهوم سازي يادگيري زائد و راهكارهاي كاهش آن در نظام آموزش عالي ايراان ازديدگاه صاحبنظران آموزش عالي"، مطالعات اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي -سازمان سنجش و آموزش كشور علمي پژوهشي، نسخه 5، شماره ۱۳۹۴.

107-طراحي الگوي سنجش برنامهدرسي زايد در نظام آموزش عالي ايران، فصلنامه پژوهش در نظامهاي آموزشي، نسخه 8، 1393.

108- طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامة درسی آموزش عالی، فصلنامه پژوهش در نظامهاي آموزشي، شماره26 (سال 8)، 1393.

۱۰۹- بررسيمقايسه اي عوامل موثر بر جذب دانشجو توسط خرده نظام غيرانتفاعي كشور در افق چشمانداز 1404" , سياست علم و فناوري, نسخه 4,صفحات:81-100, 1394.

۱۱۰- چگونه پشتیبانی مدیران را برای آموزش و بهسازی کارکنان جلبکنیم؟ دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، شماره 16 (دوره9)،1395.

 

111- تحلیلی بر ضرورت ها والزامات بازاندیشی در اهداف، راهبردها و برنامه های درسی دوره های دکتری تخصصی.فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی- سال 4- شماره 1- تابستان 1395

112- ارائهالگوی ارزشیابی اثرات پژوهش های مدیریتی- فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران. 1395

113- تجارب اعضای هیأت علمی از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه: یک مطالعه کیفی- فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی-سال چهارم- شماره 2- پاییز 1395

114-كاركردهاي برنامه هاي درسي مبتني بر MOOCها به مثابه نوآوري آموزشي", مطالعات برنامه درسي آموزش عالي, نسخه 7, صفحات:07-40, 1395.

115- بررسيوظايف، شايستگي و كارآمدي برنامه آموزشي، مطالعه موردي كارشناسي فناوري اطلاعات,فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي(موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزشعالي), نسخه 22, صفحات:1-27, 1395.

116- فراسوی یادگیری الکترونیکی: مفهومپردازی وب 2 و دلالت های آن بر معرفی الگوی برنامه درسی آموزش مجازی- شماره 24،سال 13، دوره 51- زمستان 1395.

117- بررسی وظایف، شایستگی وکارآمدی برنامه آموزشی: مطالعه موردی کارشناسی فناوری اطلاعات- فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی.

118- بررسی رابطه عدالت سازمانی باتعهد سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و آزاد سیستان وبلوچستان- مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی- دوره 9- شماره 17- زمستان1395

119- فراسوی یادگیری الکترونیکی:مفهوم پردازی وب 2 و دلالت های آن بر معرفی الگوی برنامه درسی آموزش مجازی. پژوهشدر برنامه ریزی درسی- دوره 2- شماره 24- 1395.

120- تحلیلیبر مطالعات انجام شده در زمینه بهره گیری از روش منتورینگ برای اعضای هیئت علمیدانشگاه ها- فصلنامه برنامه درسی در آموزش عالی-سال 7- شماره 14- زمستان 1395.

121- تحليل ساختاری مولفه های مديريت مدرسه محور مبتنيبر نظريه پردازی تطبيقي، فصلنامه علميپژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي،سال هشتم، شماره پياپي 29،بهار 1396.

122- چالش های کیفیت ارزشیابی برنامه درسی دوره آموزش مجازی (موردمطالعه: دانشگاه شهید بهشتی). فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابیآموزشی.  سال 7، شماره 18، تابستان 1396.

123- چالش‌های آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاهمدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. دوره8، شماره 38. تابستان 1396.

124-مفهوم پردازی گفتمان برنامه درسی محیط کار، گفتمان نوظهور یا مغفول. فصلنامه پژوهشدر برنامه ریزی درسی. دوره2،شماره25،بهار1396

125-شناساییراهبردهای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی.فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان1396.

126-طراحی الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران:مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد.فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی. دوره 13، شماره3- شماره پیاپی45،پاییز1396

127-فراتحلیلی کیفی بر پژوهش های انجام شده  درزمینه موک(دوره های فراگیر گسترده انلاین و باز). فصلنامه پژوهش دربرنامه ریزیدرسی.دوره 2شماره 26. تابستان1396.

128-آموزش چند فرهنگی: تحلیل نظام مند ادراک معلمان. فصلنامه تدریس پژوهی. سال پنجمشماره 2. تابستان1396.

مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی   (Publications in English)1.     (2007) Designing and accrediting“School Based Curriculum Need-Assessment” (SBCNA) Model Quarterly Journal ofEducational Innovations, No. 22(3): 23-28

2.     (2008) Toward a School Based curriculumNeeds Assessment Model. Journal of educational Innovations. No23

3.     (2009) the Educational Usefulnessand Use of Blogging in Higher Education: Male and Female Iranian UndergraduateStudents’ Views. World Applied Sciences Journal7 (2): 211-219

4.     (2009) what kind of Citizens weneed? Journal of Techniques, Technologies Education Management.5 (1): 112-123

5.     (2009) the Place of Life SkillsEducation in Iranian Primary School Curricula. Canada: World Applied SciencesJournal 7 (4): 432-439

6.     (2010) Research Management in HigherEducation: toward a comprehensive Model. Journal of TTEM – Volume 5 / NoI

7.     (2010) Conceptualization of NeedsBased Curriculum Leadership: Scenarios and Possibilities for Curriculum Systemof Iran. Journal of New Education Research. Vol. 22. No. 3–۴٫

8.     (2010) Research Needs Assessment atShahid Beheshti University. Journal of Techniques, Technologies EducationManagement. Accepted paper to be published in December issue

9.     (2010) The Pathology of ResearchManagement System in National Iranian Drilling Company. World Applied SciencesJournal 8 (9): 1129-1135

10.  (2010).Applicationof ICTs in Teaching and Learning in Higher Education Journal Turkish OnlineEducational Technologies (TOJET) 9(2):33-39

11.  (2010)Teacher’s role in formation of Emergent Curriculum (An Experiences from Iran)The New Educational Review Journal 20(1): 206-224

12.  (2011)Exploring Lived Curriculum in Higher Education (Toward a Conceptual Model)TTEM- Volume 6 / Number 1 / 2011

13.  (2011) TheRole of Ecological Education in Chemistry and Biology Textbooks in Iran,European Journal of Scientific Research Vol.51 No.4 (2011), pp.442-447

14.  (2011)Evaluation of Accessibility Situation, Neighborhood and Building Uremia’s SportCenters with Respect to Physical Education Standards. European Journal ofScientific Research, Vol.50 No.4 (2011), pp.494-502

15.  (2011) ThePlace of Internationalization of Curriculum (IOC) in University Development (AFeasibility Study) Accepted to be published in Research journal ofInternational Studies.

16.  (2012) AStudy on effect of use of Analogy in Teaching of Chemistry at High School,Journal of Educational sciences. Middle East Journal of Scientific Research.

17.  (2012)Phenomenological explanation of an experiential curriculum in medicaleducation: A feministic approach. J Edu Health Promot 2012,  1:8

18.  (2012)A Study on effect of use of Analogy in Teaching of Chemistry at High School,Journal of Educational sciences. Middle East Journal of Scientific Research.

19.  (2013) Toward a Distance Education BasedStrategy for Internationalization of the Curriculum in Higher Education ofIran. TOJET - Volume 12 - Issue 2 - April – 2013

20.  (2013)Auditing of training needassessment education unite of national Iranian gas company based on ISO10015’sinternational training standard. Advances in Applied Science Research, 2013,4(3):275-285

21.  (2013)Toward a Distance Education Based Strategy for Internationalization of theCurriculum in Higher Education of Iran. TOJET – Volume 12 – Issue 2 – April –2013

22.  (2013)AnEvaluation of The Effectiveness of Teachers’ Professional Development (TPD) inIran using Akker Spider Web Model.  International Journal of HumanResources Studies.  Vol 3, No 3

23.  (2013)The Pathology of Primary Teachers’ Professional Development In Iran. International Journal of Applied Science and Technology, Vol. 3 No. 5;May 2013

24.  (2013)Toward a Pattern for Competency Based Training (CBT) for Training and Development Managers, European Journal of Scientific Research. Volume 114, No 1.

25.  (2013)the investigation of In-service Training for staff professional development in Iran. Elixir Leadership Management.

26.  (2014) the Feasibility Study of using ICT features in Iranian Secondary School Activities. TOJET , volume 13, issue 3, article 1

27.(2014) Feasibility of Applying Curriculum Model Based On Social Network in Education and Professors Empowerment. International Journal of Psychology and Behavioral Research. volume 3,issue 5

28. (2014) The Cultural factors influencing the Attraction of International Students to Higher Education of Iran. Research journal of International Studies. To be Published

29.   (2014) Post-Islamic revolution higher education orientations. International Journal of Economy, Management and Social Sciences Vol(3), No (11)

30.  (2014)Designing a Business Management Competency Model for Iranian Industrial andManufacturing Organizations. International Journal of Social Sciences andManagement

31. (2014) Investigation of the Effect of Motivation and Job Satisfaction on the Effectiveness of In-Service Training: A Case Study in the Iranian Oil Ministry, New York Science Journal 2014;7(11)

32. (2015)Effective Factors on On-The-Job Training CoursesEffectiveness in National Iranian Oil Products and Distribution Company(NIOPDC), VISI J Akademik, 7 (2015), 119-127

33.  (2015) The Evaluation of Primary Teachers Training and Development Systemin Iran, World Applied Sciences Journal 33 (10): 1565-1574.

34.(2016)the Structural Relations of Parameters ofSchool-Based    Management Based onDecentralization, Responsibility, Participation, Organizational Culture, andOrganizational Commitment, Review of European Studies; Vol. 8, No. 2; 2016.

35. (2016)Comparative Comparison of Implementing School-Based Management in DevelopedCountries in the Historical Context: From Theory to Practice, Review ofEuropean Studies; Vol. 9, No. 2; 2016.

36. (2016) "The effect ofautobiography method on comprehension skill of hearing-impaired students”,Auditory and Vestibular Research, Vol.25, pp.201-206, 2016.

37.(2016) Planning and validating awriting skill curriculum for hearing impaired students in primary school systemof Iran”, Auditory And Vestibular Research, Vol.25, pp.176-183, 2016.

38.(2017) Designing and validation of aneducational software to improve writing skills of hearing-impaired students inprimary schools,  Aud Vest Res(2017);26(1):14-20.بیشتر بخوانید


 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان
 برگزاری دوره آموزشی کوچینگ(Coaching) درسازمان بهزیستی استان همدان