کتاب (تالیف و ترجمه)

۱-آشنایی با آموزش ضمن خدمت کارکنان وزارت آموزش و پرورش. ۱۳۷۳ تالیف

۲-نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی و درسی ، اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی. ۱۳۷۳٫تالیف

۳-در آمدی بر برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت. انتشارات سرآمد کاوش ۱۳۷۶ . تالیف

۴-راهنمای نظارت بر معلمان تازه کار، انتشارات تربیت. ۱۳۷۸ ترجمه

۵-روش های مطالعه و تحصیل (نحوه موفقیت در تحصیل) انتشارات فاخر ۱۳۷۹ ترجمه

۶-راهنمای تدریس موثر .انتشارات تربیت .۱۳۷۹ ترجمه

۷-مدرسه استاندارد .انتشارات فاخر. ۱۳۷۹ تالیف

۸-مبانی مدیریت و برنامه ریزی اردو . انتشارات فاخر ۱۳۷۹ تالیف

۹-جامعة مدنی و تربیت شهروندی ، انتشارات فاخر . ۱۳۸۱ . تالیف

۱۰-نیاز سنجی آموزشی (الگوها و روش ها) . انتشارات کتابیران . ۱۳۸۱ ، تالیف

۱۱-رویکردها و چشم­اندازها در برنامه درسی، (بصورت همکاری درتدوین بخش­هایی از کتاب) تالیف و ترجمه.۱۳۸۱

۱۲-طراحی و تدوین نظام جامع آموزش کارکنان ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۱ تألیف

۱۳-مباحث تخصصی در برنامه ریزی درسی ، انتشارات کتابیران . ۱۳۸۲تألیف و ترجمه

۱۴-نقش زنان در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار . دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۸۲

۱۵-برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان ، انتشارات سمت. ۱۳۸۴

۱۶-آموزش مهارت های زندگی در مدارس ، انتشارات فاخر جلد اول ، ۱۳۸۴

۱۷-آموزش مهارت های شهروندی، انتشارات فاخر . جلد دوم. ۱۳۸۴

۱۸-برنامه ریزی درسی و طراحی درس در آموزش عالی، نوشته رابرت دایموند، ترجمه- مؤسسه کورش چاپ، ۱۳۸۵

۱۹-ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی، انتشارات آییژ، ۱۳۸۵

۲۰-روش های پژوهش در برنامه درسی.(ترجمه یک فصل از کتاب)

۲۱-نیازسنجی پژوهشی (الگوها و فنون) انتشارات کتابیران، ۱۳۸۵

۲۲-برنامه درسی بسوی هویت‌های جدید (شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی).انتشارات آییژ. ۱۳۸۶

۲۳-در آمدی بر برنامه ریزی درسی دانشگاهی. انتشارات وزارت علوم- تحقیقات و فناوری. ۱۳۸۷

۲۴-نیازسنجی در آموزش و توسعه منابع انسانی سازمانها.انتشارات ایران زمین. ۱۳۸۷

۲۵-نیازسنجی برنامه ریزی درسی مدرسه ـ محور (SBCNA). انتشارات دانش روز. ۱۳۸۸

۲۶-برنامه درسی، به سوی هویت­های جدید، انتشارات مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی ونوآوری های آموزشی،

۲۷-نیازسنجی آموزشی پیشرفته- انتشارات ایران زمین. ۱۳۸۸

۲۸-راهنمای آموزش شهروندی در مدارس، انتشارات کتابیران. ۱۳۸۹

۲۹-اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی- اتشارات دانش روز. ۱۳۸۹

۳۰-استادان برنامه درسی (نظریه‌های جدید در برنامه درسی). انتشارات آییژ. ۱۳۸۹

۳۱-راهنمای تدوین برنامه درسی(DACUM)  شرکت ملی نفت ایران

۳۲-مبانی برنامه ریزی آموزشی (تحلیل هزینه – فایده) . انتشارات نخستین.۱۳۷۵ . ترجمه

۳۳-اصول برنامه ریزی درسی ، انتشارات ایران زمین ۱۳۷۷ تالیف

۳۴-مقدمه ای بر مدیریت پژوهش در سازمان ها(ویژه مدیران و کارشناسان پژوهشی)، انتشارات آذر ۱۳۹۰.

۳۵-برنامه ریزی درسی فنی و حرفه ای. ترجمه. انتشارات مدرسه،۱۳۹۰

۳۶-راهنمای تجزیه و تحلیل دیکوم( DACUM) . انتشارات سیمای دانش. ۱۳۹۰

۳۷-سیاست گذاری آموزشی(فرایند، مباحث و تأثیرات). ترجمه. انتشارات وزارت آموزش و پرورش.۱۳۹۲

۳۸-مبانی مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابع انسانی، انتشارات آگاه . ۱۳۹۲

۳۹-راهنمای عملی بازنگری برنامه های درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی. انتشارات مهربان.

۴۰- برنامه درسی چیست؟ (مفاهیم، و حدود و ثغور برنامه درسی به عنوان یک رشته تخصصی). انتشارات مهربان. ۱۳۹۲.

۴۱- برنامه ریزی درسی آموزش عالی (مقدمه ای بر مفاهیم، دیدگاه ها و الگوها). انتشارات مهربان. ۱۳۹۲.

۴۲- مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی. سازمان تحقیقات صنعتی. ۱۳۹۳.

۴۳- بین المللی کردن برنامه های درسی در برنامه های درسی آموزش از راه دور. انتشارات آییژ. ۱۳۹۳

 

کتب زیر چاپ:

۴۴-برنامه ریزی استراتزیک در آموزش و بهسازی منابع انسانی.ترجمه. انتشارات باور

۴۵-مدیریت پژوهش در سازمان های فرهنگی. انتشارات دانش روز

۴۶- کاربرد زبان بدن در تدریس. انتشارات باور

۴۷-بین المللی کردن برنامه های درسی در برنامه های درسی آموزش از راه دور. انتشارات آییژ

۴۸-اندازه گیری نتایج دوره های آموزش و بهسازی منابع انسانی. نوشته جک فیلیپس. نشر استادان

کتب در حال اتمام برای چاپ

۴۹-فهم برنامه درسی در بستر آموزش عالی. تألیف

۵۰-تدریس بر علیه جهانی شدن. نوشته پیترمک لارن. ترجمه

۵۱-تدوین برنامه درسی در آموزش عالی- نوشته استارک ولاتوکا .ترجمه

۵۲-برنامه درسی به سوی هویت های جدید (جلد دوم)

۵۳-برنامه ریزی درسی در آموزش عالی.ولف.ترجمه

۵۴-برنامه ریزی درسی در محیط کار. ترجمه